Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

 

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou   

 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),  dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky.

Názov predmetu zákazky:

Opravy priestorov umyvárky laboratórneho skla

Opis predmetu zákazky:    

Práce sa týkajú 3 miestností na prízemí budovy, s rozlohou miestnosť č. 114 – 23 m2, miestnosť č. 115 – 26 m2 a miestnosť č. 116 - 25 m2. Práce budú pozostávať z demontáže stávajúcich zariadení, stolov, obitie pôvodných obkladačiek, dlažieb vrátane odhalenia a nahradenia kanalizačných a vodovodných prípojok. Z realizácie nových prípojok, odpadov a elektroinštalácie pre nové myčky a sušičky laboratórneho skla. Vymurovanie kyselinovzdorných stolov, vrátane uloženia železobetónových dosiek na stoly, obklady stien obkladačkami a uloženie dlažieb. V miestnosti č. 116 je potrebné opraviť vzduchotechniku, namontovať nový sadrokartónový strop. Vo všetkých miestnostiach realizovať nátery a dezinfekčné maľby stien.

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača osobnú obhliadku miesta realizácie prác a vypracovanie vlastného výkazu výmer.

Miesto dodania predmetu zákazky: Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova l, 043 65 Košice

Miesto a lehota predkladania ponuky:

Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 Košice

Lehota na predkladanie ponuky: 2.5.2017 do 14.00 hod.

Miesto a termín otváranie obálok:

Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny a potravinový ústav Košice, Hlinkova 1, 043 65 Košice

Termín otvárania obálok: 3.5.2017 o 10.30 hod.

Senzorické skúšky odborné - víno (25.4.2017- 28.4.2017)

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov

 ponúka možnosť absolvovať

 Senzorické skúšky odborné - víno

V termíne  25. 4. - 28. 4. 2017

viac info na www.svuba.sk

Dodatok č.2 ku kontraktu o poskytnutí bežného transferu pre rok 2016

V sekcii dokumenty je uverejnený dodatok č.2 656/2015-520/MPRV/D2 ku Kontraktu o poskytnutí bežného transferu pre rok 2016 uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín číslo 656/2015-520/MPRV SR zo dňa 16.12.2015 v znení Dodatku číslo 1 zo dňa 21.03.2016. Samotný dokument si môžte prezrieť resp. stiahnuť tu.

Pracovný a platový poriadok ŠVPÚ

V sekcii Informácie a dokumenty sú zverejnené nové dokumenty Platový poriadok ŠVPÚ a Pracovný poriadok ŠVPÚ .

Verejný odpočet ŠVPÚ za rok 2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia poľnohospodárstva, organizuje verejné odpočty príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2015, na ktoré pozýva zástupcov zriaďovateľa, rezortných organizácií, médií a všetkých záujemcov z radov odbornej i laickej verejnosti.

Verejný odpočet za Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne bude 17.5.2016 13.30 hod.

na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 5. poschodí

Program verejného odpočtu

- prezentácia hlavných bodov výročnej správy generálnym riaditeľom organizácie a ním povereným zástupcom;

- stanovisko ministerstva k výročnej správe;

- stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti;

- otázky novinárov a verejnosti, na ktoré bude odpovedať zástupca organizácie a ministerstva

 

Zároveň je v sekcii Informácie a dokumenty je zverejnená Výročná správa ŠVPÚ za rok 2015

Výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta - upratovačka / umývačka laboratórneho skla

Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach Hlinkova 1, 043 65 Košice vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta - upratovačka / umývačka laboratórneho skla.

Verejné obstarávanie - Predbežné opatrenie (7327 - POT)

NÁZOV :

Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry pre vývoj progresívnych metód pri analýze pôdohospodárskych produktov

Čítať ďalej...