Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

 

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou   

 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),  dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky.

Názov predmetu zákazky:

Opravy priestorov umyvárky laboratórneho skla

Opis predmetu zákazky:    

Práce sa týkajú 3 miestností na prízemí budovy, s rozlohou miestnosť č. 114 – 23 m2, miestnosť č. 115 – 26 m2 a miestnosť č. 116 - 25 m2. Práce budú pozostávať z demontáže stávajúcich zariadení, stolov, obitie pôvodných obkladačiek, dlažieb vrátane odhalenia a nahradenia kanalizačných a vodovodných prípojok. Z realizácie nových prípojok, odpadov a elektroinštalácie pre nové myčky a sušičky laboratórneho skla. Vymurovanie kyselinovzdorných stolov, vrátane uloženia železobetónových dosiek na stoly, obklady stien obkladačkami a uloženie dlažieb. V miestnosti č. 116 je potrebné opraviť vzduchotechniku, namontovať nový sadrokartónový strop. Vo všetkých miestnostiach realizovať nátery a dezinfekčné maľby stien.

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača osobnú obhliadku miesta realizácie prác a vypracovanie vlastného výkazu výmer.

Miesto dodania predmetu zákazky: Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova l, 043 65 Košice

Miesto a lehota predkladania ponuky:

Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 Košice

Lehota na predkladanie ponuky: 2.5.2017 do 14.00 hod.

Miesto a termín otváranie obálok:

Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny a potravinový ústav Košice, Hlinkova 1, 043 65 Košice

Termín otvárania obálok: 3.5.2017 o 10.30 hod.