Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Predaj nevymedzeného hnuteľného majetku (VW CADDY 2KN)

Veterinárny ústav vo Zvolene, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen ako správca majetku štátu predáva podľa § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v z.n.p. prebytočný nevymedzený hnuteľný majetok štátu v jeho správe – nákladné vozidlo  VW CADDY 2KN s chladiarenskou nadstavbou, ŠPZ ZV 567CS, rok výroby 2013, zdvihový objem valcov motora 1598 cm3, druh paliva NM, farba biela.

Platnosť emisnej a technickej kontroly je do 30.11.2021.

Všeobecná hodnota vozidla podľa znaleckého posudku je 3 500,00 € (viac info)

Záujemca o kúpu doručí cenovú ponuku v zalepenej obálke označenej adresou odosielateľa a  heslom „Prebytočný majetok štátu“ s označením „neotvárať“ do 01.06.2020 (10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky), na adresu Veterinárny ústav vo Zvolene, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen. Otváranie ponúk sa uskutoční 02.06.2020 o 9,00 h vo Veterinárnom ústave vo Zvolene.

 Obhliadka vozidla - kontaktná osoba Ivan Hlaváč, 0908 903 091.

 V prípade nejasností kontaktujte Ing. Boženu Hláčikovú, 0905 811 397.