Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku

ŠVPÚ – Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne ponúka na odpredaj  nasledovný hnuteľný majetok:

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne ponúka na odpredaj nasledovný hnuteľný majetok:

 Nákladné motorové vozidlo továrenskej značky PIAGGIO Porter 1300 Van chlad., rok výroby  2005, počet ubehnutých km 50 015.

 Primeraná cena  1037,00 €

Vozdilo je dočasne odhlásené z evidencie. 

Písomné ponuky s návrhom kúpnej ceny vyžaduje správca doručiť na adresu Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín do 10.6.2017

v uzavretej obálke označenej nápisov „motorové vozidlo – neotvárať“.

Pri osobnom doručení ponuky v posledný deň lehoty možno ponuku odovzdať do 14,00 hod na sekretariáte ústavu.

Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, ponúknutú cenu vyjadrenú jednou pevnou čiastkou v mene eur (€) , ktorá  nemá byť nižšia ako cena primeraná /na ceny nižšie ako primeraná sa nebude prihliadať/

a kontakt /adresa, telefón, mail/.

Víťazom ponukového konania sa stáva záujemca s najvyššou cenovou ponukou.

 Bližšie informácie je možné získať na telefóne číslo: 043/5837131