Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Písomné správy zrealizovaných aktivít - november 2010

V dňoch 25.11.2010-30.11.2010 sa na pôde Štátneho veterinárneho ústavu v Dolnom Kubíne a Prešove uskutočnili v rámci operačného programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 os 1 opatrenie 1.6. Odborné a vzdelávanie a informačné aktivity s názvom projektu:

a) „Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov“,  určený pre prvovýrobcov a spracovateľov surového kravského mlieka.

b)„Výroba, spracovanie ovčieho mlieka a výrobky z neho“, určený pre prvovýrobcov a spracovateľov ovčieho mlieka.

 

Písomné správy z týchto podujatí si môžte prezriet, resp. stiahnuť podľa príslušného termínu a zamerania:

Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov

25. november - Prešov

29. november -  Dolný Kubín

Výroba, spracovanie surového ovčieho mlieka a výrobky z neho

26. november - Prešov

30. november -  Dolný Kubín

Rovnako si vo fotogalérií môžte pozrieť fotografie z týchto podujatí.

 

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9.júla 2010

"

Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín - zmluvy verejného obstarávania

"

Tlačová správa – Stanovisko k diagnostickej metóde kontroly kvality bryndze

Tlačová správa – Stanovisko k diagnostickej metóde kontroly kvality bryndze

Dolný Kubín, 22. júna 2010

Stanovisko Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (ŠVPÚ) Dolný Kubín k metóde stanovenia podielu ovčieho syra v bryndzi.

Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne používa túto metódu od roku 2007. Metóda stanovenia podielu ovčieho syra v bryndzi označená ako HPLC/DAD, ktorá je zverejnená vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva v čiastke 9, ročník XLI z 18. mája 2009 pod číslom 38, kód R19 a označená ako „Stanovenie podielu ovčieho a kravského hrudkového syra v bryndzi metódou HPLC/DAD“, bola akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) v roku 2009 pod položkou 272 v rozsahu akreditácie Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Dolný Kubín, vydaného 6.7.2009 k Osvedčeniu o akreditácii č. S-117.

Podľa vyjadrenia SNAS zo dňa 17.6.2010, vydaním Osvedčenia o akreditácii č. S-117 s prílohou, v ktorej je uvedený rozsah akreditácie potvrdil spôsobilosť ŠVPÚ Dolný Kubín vykonávať skúšku uvedenú v predmetnom rozsahu nestranne a dôveryhodne a to preukázaním plnenia požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005 a postupov uvedených v príslušných technických normách a dokumentoch. Metóda HPLC je všeobecne a medzinárodne akceptovanou metódou stanovenia kazeínov z rôznych druhov syrov/mliek.

Výkon skúšky posudzovali na mieste experti SNAS a nenašli nezhodu, ktorá by bránila výkonu skúšky. SNAS nemá pochybnosť pri výkone predmetnej skúšky. Aby mohla byť metóda akreditovaná, tak musela byť aj validovaná (overená). V opačnom prípade metóda nemohla byť akreditovaná. Metóda bola vyvinutá na Poľnohospodárskej univerzite vo Viedni a publikovaná v medzinárodnom časopise. ŠVPÚ Dolný Kubín ju zaviedol do praxe.

Nami používaná metóda spĺňa všetky zákonom požadované podmienky na výkon úradnej kontroly.

Čo sa týka presnosti (neistoty výsledku merania) používanej metódu HPLC/DAD, tak táto je 15% a je vyjadrená v relatívnych percentách (relat.) z výsledku merania. (Ak napríklad použitou metódou stanovíme 40% podiel ovčieho syra v konkrétnej vzorke bryndze, tak po zohľadnení neistoty vo výške 15% (relat.) podiel ovčieho syra v konkrétnej vzorke bryndze sa môže pohybovať v rozsahu 40±6 %. Z uvedeného vyplýva, že odchýlka od skutočnej hodnoty podielu ovčieho syra v tomto konkrétnom prípade je 6% a nie 15%). Neistota výsledku merania zahŕňa aj sezónnu variabilitu bielkovinových a nebielkovinových zložiek v mliekach, ktoré sa používajú na výrobu syrov a následne bryndze. Opakovateľnosť (zhoda medzi paralelnými meraniami tej istej vzorky) nami používanej metódy HPLC/DAD je avšak 2 % (relat).

Relatívne neistoty meraní (relat.) v analytických laboratóriách v rozsahoch 10 – 30 % sú celkom bežné a závisia od konkrétneho výkonu skúšky (princíp, rozsah merania a pod.). Na webovej stránke SNAS http://www.snas.sk sa dá pozrieť v prílohách k  osvedčeniu laboratórií aké neistoty a v akých rozsahoch sa pohybujú.

Na základe horeuvedených skutočností sme presvedčení, že nami používaná metóda HPLC/DAD v súčasnej dobe poznania je správna, dostatočne presná a použiteľná na výkon úradnej kontroly.
ŠVPÚ Dolný Kubín

Stanovisko SNAS k akreditácii skúšky podielu ovčieho a kravského syra v bryndzi

Zmluvy platné a účinné k 9.júlu 2010

Zmluvy platné a účinné od 9.júla 2010

Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín - zmluvy verejného obstarávania

Čítať ďalej...

Odborné vzdelávanie a informačné aktivity organizované ŠVPÚ Dolný Kubín

Zverejnenie dokumentu Odborné vzdelávanie a informačné aktivity organizované ŠVPÚ Dolný Kubín v rámci operačného programu Program rozvoja vidieka 2007-2013.

Písomná správa zrealizovanej aktivity zo dňa 24.6.2010 v rámci operačného programu "Program rozvoja vidieka SR 2007-2013"

V sekcii Dokumenty je zverejnená písomná správa zo seminára uskutočneného na pôde Štátneho a veterinárneho ústavu v Dolnom Kubíne v rámci operačného programu "Program rozvoja vidieka 2007-2013".

Ponukové listy a žiadanky na stiahnutie

V sekcii dokumenty pribudli nové dokumenty. Ide o žiadanky a ponukové listy na stiahnutie. Viac tu.