Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Verejný odpočet ŠVPÚ za rok 2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia poľnohospodárstva, organizuje verejné odpočty príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2015, na ktoré pozýva zástupcov zriaďovateľa, rezortných organizácií, médií a všetkých záujemcov z radov odbornej i laickej verejnosti.

Verejný odpočet za Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne bude 17.5.2016 13.30 hod.

na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 5. poschodí

Program verejného odpočtu

- prezentácia hlavných bodov výročnej správy generálnym riaditeľom organizácie a ním povereným zástupcom;

- stanovisko ministerstva k výročnej správe;

- stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti;

- otázky novinárov a verejnosti, na ktoré bude odpovedať zástupca organizácie a ministerstva

 

Zároveň je v sekcii Informácie a dokumenty je zverejnená Výročná správa ŠVPÚ za rok 2015

Výzva na predkladanie ponúk

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác - postup podľa § 9 ods.9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy priestorov na bakteriólogii na 2. poschodí. Jedná sa o práce a dodávky v rozsahu: búracie práce, nové priečky, omietky, maľby, nátery, obklady, dlažby, stolárske konštrukcie, ZTI, vykurovanie, VZT, výmena elektroinštalácie, oprava podláh, podlahy a prác, ktoré sú objemovo určené vo Výkaze výmer Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7 Stavebné práce

Čítať ďalej...

Výročná správa ŠVPÚ za rok 2014

V sekcii Dokumenty je zverejnená Výročná správa ŠVPÚ za rok 2014. Spolu s výročnou správou je zverejnené aj Stanovisko MPR SR k výročnej správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu za rok 2014.

Výzva na predkladanie ponúk

Zákazka  na uskutočnenie stavebných prác - postup podľa § 9 ods.9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čítať ďalej...

Výberové konanie - chemik/analytik

Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín,

Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 Košice,

vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

Chemik/Analytik

Čítať ďalej...

Verejné obstarávanie - Predbežné opatrenie (7327 - POT)

NÁZOV :

Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry pre vývoj progresívnych metód pri analýze pôdohospodárskych produktov

Čítať ďalej...

Výberové konanie - ekonóm/ka

Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín,
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

ekonóm/ka

Čítať ďalej...