Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

 

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou   

 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),  dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky.

Názov predmetu zákazky:

BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems™, ThemoFischer Scientific)

Opis predmetu zákazky:    

BigDye terminator v 3.1 RRC sekvenačný kit (Applied Biosystems) je kit, ktorý je predpísaný pre použitie pre sekvenátor AB 3500 genetický analyzér (Applied Biosystems), ktorý v súčasnosti VÚ vo Zvolene prevádzkuje.
Princíp Sanger sekvenovania: Metódou sekvenovania DNA sa určuje primárna štruktúra DNA, t.j. poradie nukleotidov v reťazci DNA, ktorá je nosičom genetickej informácie. Znalosť genetickej informácie je nevyhnutným predpokladom rôznych laboratórnych vyšetrení ako sú fylogenetické analýzy (určenie pôvodu a fylogenetických vzťahov napr. vírusu vtáčej chrípky, vírusu besnoty, ...), typizácie bakteriálnych patogénov, určenie genetickej predispozície zvierat na niektoré ochorenia napr. scrapie.

Miesto dodania predmetu zákazky: VETERINÁRNY ÚSTAV VO ZVOLENE, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, Slovensko

Miesto a lehota predkladania ponuky:

VETERINÁRNY ÚSTAV VO ZVOLENE, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, Slovensko

Lehota na predkladanie ponuky: 31.5.2017 do 15.00 hod.

Vyhodnocovanie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria/kritérií a na základe nasledovných pravidiel jeho/ich uplatnenia.
Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk:
a) 100% splnenie špecifických požiadaviek (BigDye terminator v 3.1 RRC sekvenačný kit (Applied Biosystems)/ 1 000 reakcií)

b) 100% splnenie dodacích požiadaviek (lehota dodania, doba exspirácie)

c) Cena

 

Senzorické skúšky základné (20.6.2017- 30.6.2017)

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov

 ponúka možnosť absolvovať

 Senzorické skúšky základné

V termíne  20. 6. - 30. 6. 2017

podrobnejšie info na www.svuba.sk v časti certifikácia

Odvolanie generálneho riaditeľa

dňom 30.4.2017 bol z funkcie generálneho riaditeľa Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Dolný Kubín odvolaný Doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.  a dňom 1.5.2017  je poverený zastupovaním generálneho riaditeľa ŠVPÚ Dolný Kubín MVDr. Martin Mojžiš.

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku

ŠVPÚ – Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne ponúka na odpredaj  nasledovný hnuteľný majetok:

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne ponúka na odpredaj nasledovný hnuteľný majetok:

 Nákladné motorové vozidlo továrenskej značky PIAGGIO Porter 1300 Van chlad., rok výroby  2005, počet ubehnutých km 50 015.

 Primeraná cena  1037,00 €

Čítať ďalej...

Pracovný a platový poriadok ŠVPÚ

V sekcii Informácie a dokumenty sú zverejnené nové dokumenty Platový poriadok ŠVPÚ a Pracovný poriadok ŠVPÚ .

Verejný odpočet ŠVPÚ za rok 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia poľnohospodárstva, organizuje verejné odpočty príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2016, na ktoré pozýva zástupcov zriaďovateľa, rezortných organizácií, médií a všetkých záujemcov z radov odbornej i laickej verejnosti.

Verejný odpočet za Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne bude 9.5.2017 13.30 hod.

na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 5. poschodí

Čítať ďalej...

Dodatok č.2 ku kontraktu o poskytnutí bežného transferu pre rok 2016

V sekcii dokumenty je uverejnený dodatok č.2 656/2015-520/MPRV/D2 ku Kontraktu o poskytnutí bežného transferu pre rok 2016 uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín číslo 656/2015-520/MPRV SR zo dňa 16.12.2015 v znení Dodatku číslo 1 zo dňa 21.03.2016. Samotný dokument si môžte prezrieť resp. stiahnuť tu.