Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Všeobecné požiadavky na označovanie potravín_seminár

Dňa 20. marca 2018 sa na Veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne konal seminár na tému „Všeobecné požiadavky na označovanie potravín“. Na základe požiadaviek našich zákazníkov vznikla potreba na usporiadanie danej akcie, nakoľko sa neustále stretávame s tým, že výrobcovia nemajú v danej problematike dostatočné znalosti.

Seminár sa konal po prvýkrát a mal veľký ohlas. Zúčastnilo sa ho 58 uchádzačov, každému bolo na konci seminára udelené osvedčenie o absolvovaní.

Na základe pozitívnej spätnej väzby od účastníkov predpokladáme, že podobný seminár sa v budúcnosti ešte bude opakovať. (viac info)

Senzorické skúšky základné (15.5.2018- 18.5.2018)

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie 

 ponúka možnosť absolvovať

 Senzorické skúšky odborné - víno

V termíne  15. 5. - 18. 5. 2018

viac info na v časti certifikácia na stránke www.svuba.sk

 

Verejný odpočet ŠVPÚ za rok 2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia poľnohospodárstva, organizuje verejné odpočty príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2015, na ktoré pozýva zástupcov zriaďovateľa, rezortných organizácií, médií a všetkých záujemcov z radov odbornej i laickej verejnosti.

Čítať ďalej...

Menovanie generálneho riaditeľa

dňom 15.11.2017 bol do funkcie generálneho riaditeľa Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu so sídlom v Dolnom Kubíne menovaný MVDr. Martin Mojžiš.

Verejné obstarávanie - Predbežné opatrenie (7327 - POT)

NÁZOV :

Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry pre vývoj progresívnych metód pri analýze pôdohospodárskych produktov

Čítať ďalej...

Dodatok č.2 ku kontraktu o poskytnutí bežného transferu pre rok 2016

V sekcii dokumenty je uverejnený dodatok č.2 656/2015-520/MPRV/D2 ku Kontraktu o poskytnutí bežného transferu pre rok 2016 uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín číslo 656/2015-520/MPRV SR zo dňa 16.12.2015 v znení Dodatku číslo 1 zo dňa 21.03.2016. Samotný dokument si môžte prezrieť resp. stiahnuť tu.

Výročná správa ŠVPÚ za rok 2014

V sekcii Dokumenty je zverejnená Výročná správa ŠVPÚ za rok 2014. Spolu s výročnou správou je zverejnené aj Stanovisko MPR SR k výročnej správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu za rok 2014.