Organizačné usporiadanie VPÚ v Bratislave

Úsek riaditeľa

Útvar riadenia kvality
Certifikačný orgán pre certifikáciu pracovníkov vykonávajúcich senzorické posudzovanie potravín
Odbor opizotológie

Odbor hygienických disciplín

Činnosť organizácie:

VPÚ v Bratislave zabezpečuje veterinárnu laboratórnu diagnostiku v intenciách požiadaviek Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a príslušných regionálnych veterinárnych a potravinových správ:

 • RVPS Bratislava
 • RVPS Senec
 • RVPS Trnava
 • RVPS Galanta
 • RVPS Dunajská Streda
 • RVPS Senica
 • RVPS Trenčín
 • RVPS Nové Mesto nad Váhom
 • RVPS Nitra
 • RVPS Šaľa
 • RVPS Levice
 • RVPS Nové Zámky
 • RVPS Topoľčany
 • RVPS Komárno

v celom rozsahu požiadaviek veterinárnej laboratórnej diagnostiky.

Zabezpečuje celoslovensky:

 • diagnostiku tuberkulózy
 • diagnostiku paratuberkulózy
 • vyšetrovanie rezíduí pesticídov
 • vyšetrovanie hormónov
 • vyšetrovanie tabaku a tabakových výrobkov
 • rádiometrické vyšetrenia
 • vyšetrovanie autenticity medu, liehu a liehovín
 • vyšetrovanie nitrózoamínov
 • vyšetrovanie na solanín
 • vyšetrovanie na vybrané druhy zakázaných liečiv (nitroimidazoly a ich metabolity)
 • vyšetrovanie na nesteroidné a protizápalové lieky
 • monitoring salmonel (serovar – MIC – fagotypizáciu)

Vo VPÚ v Bratislave  pracujú nasledovné referenčné laboratória:

 • Národné referenčné laboratórium  tuberkulózy (Mycobacterium bovis) a iných mykobakterióz
 • Referenčné laboratórium pre rádiometriu a radiológiu (B3f podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu
 •     vlády č. 320/2003 Z.z.)
 • Národné referenčné laboratórium pre tieto látky: stilbény, deriváty stilbénov a ich soli a estery, steroidy, laktóny kyseliny rezorcylovej vrátane zeranolu, beta-agonisti (Al, A3, A4, A5 podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č.320/2003 Z.z.)
 • Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky
 • Národné referenčné laboratórium salmenelóz
 • NRL pre parazity (najmä Trichinela, Echinococus, Anisakis)
 • NRL pre reziduá pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu
 • NRL pre reziduá pesticídov v ovocí a zelenine
 • NRL pre metódy stanovenia jednotlivých reziduí pesticídov
 • NRL pre reziduá pesticídov v ceráliách a krmivách
 • NRL pre monitoring obsahu cudzej vody v hydinovom mäse
 • NRL chorôb hydiny, (infekcia Salmonella spp. a infekcie Mycoplasma gallisepticum a Mycoplasma meleagridis)
 • NRL pre reziduá organochlórovaných látok (okrem PCB), organofosfáty, karbamáty a pyretroidy, nesteroidné a protizápalové lieky a niektoré zakázané látky (B3a, B3b, B2c,B2e, A6 – metronidazol, ronidazol, dimetridazol, Rozhodnutie komisie z 10.2.2006, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie 98/536/ES).
 • Referenčné laboratórium pre kvalitatívne ukazovatele v mäse a mäsových výrobkoch.

Kontakty

Riaditeľ – MVDr. Alexandra Šlezárová