Skúšobné laboratórium Prešov

Skúšobné laboratórium Prešov má autorizované Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR Referenčné laboratórium pre infekčnú epididymitídu baranov:

  • Ochorenie je spôsobené mikróbom Brucella ovis, ktorý má síce podobné morfologické
  • vlastnosti ako iné brucely, ale líši sa v niektorých fyzikálnych, sérologických
  • a antigénnych vlastnostiach.
  • Infekcia nie je prenosná na ľudí
  • Infekcia nebola eradikovaná na Slovensku, stále sa vyskytuje v chovoch oviec
  • Ekonomický význam spočíva v predčasnom vyraďovaní chovných baranov
  • Potreba intenzívneho a kvalitatívne iného diagnostického prístupu k ochoreniu
  • (na rozdiel od Brucella abortus)

Pracovisko SL Prešov sa problematikou ovčej epididymitídy zaoberá 30 rokov v rámci laboratórnej diagnostickej činnosti aj v rámci chovateľskej a plemenárskej činnosti. Výsledkom tejto práce bol patent č. 280264 na prípravu precipitačného antigénu Brucella ovis pre dôkaz precipitačných protilátok imunodifúznym testom udelený Úradom priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici. Prešov v imunologickej diagnostike ovčej epididymitídy využíva KFT, IDT metódu - vlastný patentovaný precipitačný antigén a ELISA metódu.

Pracovisko má zvládnutú bakteriologickú kultiváciu Brucella ovis na adekvátnych kultivačných médiach , hoci je všeobecne známe, že dôkaz izolácií brucel je obtiažny a záchyt sa podarí len v ojedinelých prípadoch. Preto sa kladie dôraz na sérologickú diagnostiku nákazy zvlášť u latentne infikovaných baranov bez klinického nálezu, lebo bahnice sú podstatne rezistentnejšie a na Slovensku doteraz hromadné aborty bahníc z dôvodu Brucella ovis neboli dokázané. Sérologické testy môžu byť v indikovaných prípadoch na našom pracovisku doplnené testami na priamu identifikáciu pôvodcu - bakteriologická izolácia pôvodcu zo vzoriek semena, resp. pohlavných orgánov - komplexná diagnostika infekčnej epididymitídy baranov.

Účasti v medzinárodnom medzilaboratórnom porovnávacom teste pre ovčiu epididymitídu (metóda KFT) - PIWet Pulawy, VLA Weybridge

Organizácia a vyhodnotenie kruhového testu na infekčnú epididymitídu baranov pre všetky pracoviská v rámci ŠVPS SR

  • štatistické spracovanie nákazy
  • pracovisko v rámci činnosti vypracovalo komplexnú prevenciu ochorenia - publikačná činnosť