Dokumenty

Prehľad interných predpisov ŠVPÚ platných pre rok 2019

Súpis interných smerníc - ŠVPÚ

Vydaná dňa Smernica
16.12.2015 Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti ŠVPÚ/2015/02
16.12.2015 Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu ŠVPÚ/2015/05
01.04.2016 Dodatok č. 1 k Smernici o tvorbe a použití sociálneho fondu ŠVPÚ/2015/05
15.12.2015 Smernica o správe hnuteľného majetku štátu ŠVPÚ/2015/07
04.01.2016 Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole ŠVPÚ/2016/01
29.04.2016 Smernica o registratúrnom poriadku ŠVPÚ/2016/02
30.05.2016 Smernica na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ŠVPÚ/2016/04
30.05.2016 Smernica o škodovom konaní a škodovej komisii ŠVPÚ/2016/05
19.12.2016 Smernica Platový poriadok ŠVPÚ/2016/06
19.12.2016 Smernica Pracovný poriadok ŠVPÚ/2016/07
24.11.2016 Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zadávaní zákaziek v rezorte MPRV SR č. 3107/2016-260
01.06.2017 Smernica na zabezpečenie riadenia rizík ŠVPÚ/2017/01
22.06.2017 Dodatok č. 1 k internej smernici č. ŠVPÚ/2016/07 Pracovný poriadok
29.03.2018 Príloha Internej smernice ŠVPÚ/2017/01-P SWOT analýza ŠVPÚ Katalóg rizík ŠVPÚ - revízia
13.07.2018 Smernica o obehu účtovných dokladov ŠVPÚ/2018/1
27.07.2018 Smernica na ochranu osobných údajov IS/ŠVPÚ/2018/3
26.10.2018 Smernica o tvorbe a vydávaní interných predpisov IS/ŠVPÚ/2018/4
31.10.2018 Smernica o poskytovaní cestovných náhrad IS/ŠVPÚ/2018/5
27.02.2019 Smernica o podmienkach, pravidlách a postupe pri poskytovaní príspevku na rekreáciu pre zamestnancov IS/ŠVPÚ/2019/1
28.03.2019 Smernica o verejnom obstarávaní IS/ŠVPÚ/2019/2
30.05.2019 Smernica o verejnom obstarávaní IS/ŠVPÚ/2019/2 - revízia
01.07.2019 Smernica o registratúrnom poriadku IS/ŠVPÚ/2019/03