Odbory a oddelenia ŠVPÚ

VPÚ Bratislava

Odbor opizotológie

Odbor hygienických disciplín

VPÚ Dolný Kubín

Odbor bakterológie

Odbor chémie

Odbor hygieny potravín

Odbor molekulárno-biologických analýz

Odbor zdravia zvierat

VÚ Zvolen

VPÚ Košice

Národné referenčné laboratória:

  • ťažké kovy v potravinách a krmivách
  • mykotoxíny
  • detekcia živočíšnych proteínov v krmivách
  • dioxíny a PCB
  • chemické prvky v potravinách živočíšneho pôvodu
  • sedatíva
  • antikokcidiká vrátane nitroimidazolov
  • antihelmintiká
  • úradné laboratórium na vykonávanie analýz vzoriek odobratých pri úradnej kontrole potravín podľa zákona.