Odbory a oddelenia VPÚ Košice

Odbor zdravia zvierat

Odbor hygieny krmív

Odbor hygieny potravín

Odbor cudzorodých látok

Odbor komodít rastlinného a zmiešaného pôvodu