Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Oznam o zrušení časti zamestnávateľa v organizačnej zložke VPÚ v Bratislave

Ku dňu 30.6.2024 bolo na základe Rozhodnutia generálneho riaditeľa č. RO/GR/2024/04 zrušené miesto výkonu činnosti akreditovanej osoby - Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky, Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky.
Časť činností skúšobného laboratória bola presunutá do Referenčného laboratória environmentálnej rádioaktivity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra a časť činností do Veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave, Botanická ulica 15, 842 52 Bratislava.
Pre potreby laboratórnych skúšok surového kravského, ovčieho a kozieho mlieka v rámci požiadaviek na zdravotnú neškodnosť a hygienickú bezchybnosť surového mlieka môžu zákazníci využiť aj služby Skúšobného laboratória EXAMINALA, ako súčasti Výskumného ústavu mliekarenského, a. s. Žilina.