Linky na inštitúcie

Veterinárne ústavy - linky

Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne  -  http://www.svpu.sk
Štátny veterinárny a potravinový ústav v Prešove  -  http://www.svpu.sk
Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach  -  http://www.svpuke.sk
Štátny veterinárny a potravinový ústav v Bratislave  -  http://www.svuba.sk
Štátny veterinárny ústav vo Zvolene  -  http://www.svuzv.sk

Zákony a legislatíva

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-39
Zákon č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-152
Potravinový kódex Slovenskej republiky - http://www.svssr.sk/legislativa/legislativa_kodex.asp
Štatút Etickej komisie pre pokusy na zvieratách - http://www.svpuke.sk/download/statut_2012.pdf

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv - https://www.crz.gov.sk/
Faktúry a objednávky - http://svpu.sk/svpu/informacie-a-dokumenty/objednavky-a-faktury/

Akreditácia a legislatíva

Slovenská Národná Akreditačná Služba (SNAS) Bratislava - http://www.snas.sk/

Iné

Webmail rozhranie elektronickej pošty - https://webmail1.webglobe.sk/
Register ponúkaného majetku štátu - http://www.ropk.sk/
FTP server VPÚ v BA - ftp://intranet.svuba.sk/