Veterinárny ústav - Zvolen

Veterinárny ústav vo Zvolene je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Predmetom činnosti je vykonávanie laboratórnej a klinickej diagnostiky na území Slovenskej republiky, spôsobmi a za podmienok uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch   o veterinárnej starostlivosti a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Veterinárny ústav vo Zvolene (ďalej len VÚ) je pracovisko, ktoré je zamerané výlučne na diagnostiku nákaz zvierat.

Hlavné činnosti VÚ:

  • Zabezpečovanie rutinnej laboratórnej diagnostiky
  • Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie
  • Štúdie vlastností zistených infekčných agens na antigénnej a genetickej úrovni
  • Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných ochorení
  • Prevádzkovanie banky bunkových línií
  • Vývoj nových diagnostických metód
  • Introdukcia a validácia diagnostických metód
  • Príprava štandardných biologických materiálov
  • Analýza nákazovej situácie, prípadne procesu ozdravovania
  • Koordinácia diagnostických činností, ktoré vykonávajú aj iné laboratóriá v rámci SR

Pracovisko popri hlavných činnostiach ďalej poskytuje diagnosticko – konzultačný servis širokej škále zákazníkov podľa konkrétnych požiadaviek.