Virológia

Oddelenie virológie vykonáva priamu a nepriamu laboratórnu diagnostiku vírusových nákaz hospodárskych, domácich a voľne žijúcich zvierat v rámci riešenia zdravotných problémov a monitoringu zdravotného stavu v rámci národných programov a pri presunoch.

Používané laboratórne metódy sú zavedené a validované v súlade s požiadavkami Európskej komisie (DG SANCO) a Medzinárodného úradu pre nákazy (OIE) a sú aktualizované podľa najnovších vedeckých poznatkov.

Rozsah diagnostických metód

  • kultivačné vyšetrenia na dôkaz vírusových pôvodcov nákaz
  • serologické vyšetrenia
  • molekulárno-biologické metódy na dôkaz pôvodcov a ich typizácia
  • fylogenetické analýzy
  • diferenciácia vakcinačných vírusov

Virologické a serologické vyšetrenia podľa druhov zvierat