Zoznam Národných Referenčných laboratórií Veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre choroby rýb a kôrovcov
vedúci: MVDr. M. Maceková

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre antimikrobiálnu rezistenciu
vedúci: Ing. A. Mojžišová, PhD.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre geneticky modifikované potraviny a krmivá
vedúci: RNDr. S. Baleková

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre Campylobacter
vedúci: Ing. A. Mojžišová, PhD.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre Listeria monocytogenes
vedúci: MVDr. L. Cabanová, PhD.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre Escherichia coli, vrátane verotoxín produkujúcich E.coli (VTEC)
vedúci: MVDr. L. Cabanová, PhD.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre koagulázopozitívne stafylokoky vrátane Staphylococcus aureus
vedúci: Mgr. M. Kantíková

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre rezíduá podľa Smernice Rady 96/23/ES z 29.apríla 1996, prílohy I., skupiny B1, B2f, B3f a A6 metabolity nitrofuránov a chloramfenikol
vedúci: Ing. R. Germuška, PhD.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre procesné kontaminanty (PAU, akrylamid, furán, etylkarbamát)
vedúci: Ing. R. Germuška, PhD.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre zdravie včiel
vedúci: RNDr. M. Filipová, PhD.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre vírusy prenášané potravinovým reťazcom
vedúci: MVDr. L. Šulejová