Odbor hygienických disciplín

Odbor hygienických disciplín sa zameriava na vyšetrovanie a skúšanie potravín a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu, ako aj krmív a kŕmnych komponentov a vôd na zdravotnú bezchybnosť.

Poslanie odboru a hlavná náplň činnosti:

  • vykonáva skúšky a zabezpečuje výkon diagnostickej činnosti za účelom zisťovania pôvodcov a príčin ohrozenia zdravotnej bezchybnosti potravín, surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu, krmív a vôd používaných v potravinárstve a poľnohospodárstve.
  • zabezpečuje výkon diagnostickej činností za účelom zisťovania príčin otráv hospodárskych i spoločenských zvierat.
  • zabezpečuje predpísanú agendu, prenos informácií a vypracovanie odborných správ a posudkov
  • spolupracuje s orgánmi potravinového dozoru pri riešení problémov týkajúcich sa zdravotnej bezchybnosti potravín
  • spolupracuje s orgánmi veterinárneho dozoru pri riešení problémov týkajúcich sa zdravotnej bezchybnosti krmív
  • sleduje vedecko-technický rozvoj a získané poznatky uplatňuje vo zverenom odbor

Odbor hygienických disciplín

Oddelenie potravinárskej a špeciálnej mikrobiológie

Oddelenie detekcie cudzorodých látok

Oddelenie chromatografie

Oddelenie chémie a toxikológie

Oddelenie fyzikálno-chemických analýz

Referenčné laboratórium environmentálnej rádioaktivity

Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky