Patológia

Poznatky veterinárnej patológie, náuky o chorobách a chorobných zmenách u zvierat, tvoria jeden zo základov veterinárnej diagnostickej praxe a umožňujú rozpoznať, popísať a diagnostikovať chorobný stav, zároveň sú podkladom pre pochopenie patogenézy (vznik a priebeh) jednotlivých chorôb u zvierat.

Oddelenie patologickej morfológie a histológie vykonáva

Patologicko – anatomické vyšetrenia uhynutých zvierat a orgánov zvierat, ktoré sú zamerané na prvotné zistenie príznakov a následne príčiny vzniknutého patologického stavu alebo určenie príčiny úhynu u jednotlivých zvierat alebo skupiny zvierat.

Vyšetrenie poskytuje základné informácie pre určenie ďalšieho postupu pri riešení konkrétneho zdravotného problému.

Na základe výsledkov patologicko – anatomického vyšetrenia sa určí potreba ďalších vyšetrení (bakteriologické, virologické, histopatologické vyšetrenia a pod.) na presné stanovenie príčiny chorobného stavu alebo úhynu.

Histopatologické vyšetrenie sa vykonáva buď ako doplňujúce vyšetrenie k patologicko – anatomickému vyšetreniu alebo ako samostatné vyšetrenie vzoriek odobratých najmä od živých zvierat (biopsie, novotvary a pod.). Osobitným postupom sa vyšetrujú vzorky pri podozrení na prenosnú špongioformnú encefalopátiu (BSE, scrapie).

Imunohistochemické vyšetrenia s využitím špecifických protilátok na priamu detekciu antigénu (pôvodcov nákaz) v rezoch z fixovaného alebo zmrazeného tkaniva.

Cytologické vyšetrenia zamerané na mikroskopické vyšetrenie vzoriek odobratých rôznymi postupmi (zoškraby, výtery, otlačkové preparáty aspiračná biopsie a pod.) s cieľom zistiť patologické odchýlky u jednotlivých buniek.

Odber vzoriek pre ostatné oddelenia VÚ (bakteriológia, parazitológia, virológia).

Odber, balenie a zaslanie vzoriek pre požadované vyšetrenia na iných pracoviskách.

V prípade požiadaviek výjazdy do terénu za účelom patologicko - anatomickej pitvy a odberu vzoriek.