Štátny veterinárny a potravinový ústav

Štátny veterinárny a potravinový ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: Je zároveň špecializovanou organizáciou na vykonávanie odborných veterinárnych činností a poskytovania služieb laboratórnej diagnostiky a skúšania, veterinárnej hygieny potravín, veterinárnej hygieny a ekológie a vzdelávania v zmysle zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, ktorých hlavné činnosti a podrobnosti o ich organizačnom usporiadaní upravuje štatút schválený ministerstvom pôdohospodárstva SR.

Predmetom jeho činnosti je vykonávanie laboratórnej a klinickej diagnostiky a skúšania na území Slovenskej republiky, v prípade potreby konfirmačných a odborných vyšetrení aj mimo územia SR spôsobmi a za podmienok uvedených vo všeobecne platných záväzných predpisoch a v týchto činnostiach plní úlohy v zmysle rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Štátne veterinárne a potravinové ústavy Bratislava, Dolný Kubín, Košice a Štátny veterinárny ústav Zvolen sú od 1.1.2014 rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky organizačne začlenené do novej organizácie  Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO 42355613. 

Od 2. januára 2014 pracujú všetky štyri pracoviská ako akreditované subjekty v nezmenenom rozsahu poskytovaných diagnostických služieb. Sú oprávnené vydávať akreditované protokoly o všetkých vykonávaných skúškach.