Oddelenie chémie potravín

Činnost oddelenia chémie potravín

Laboratórium chémie potravín

 • vykonáva komplexné fyzikálno-chemické analýzy potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu a surovín určených na výrobu potravín v zmysle požiadaviek potravinového kódexu a platnej legislatívy
 • fyzikálno-chemické analýzy na zdravotnú nezávadnosť surovín a hotových výrobkov v rámci systému HACCP
 • analýzy potrebné pre export a import potravín a surovín
 • analýzy podľa požiadaviek zákazníka
 • poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti vyvíjania nových potravinárskych výrobkov

Laboratórium mikrobiologických a rádioimunologických metód vyšetrovania rezíduí inhibičných látok

 • vykonáva vyšetrenia rezíduí inhibičných látok (RIL) screeningovými metódami DELVOtest, PREMItest,mikrobiologickou platňovou metódou STAR v týchto matriciach: živočíšne tkanivá (HD,ošípané,hydina), ryby, mlieko a mliečne výrobky, vajcia, med, kŕmne zmesi, moč hospodárskych zvierat.

V prípade pozitivního nálezu IL : skupinová identifikácia IL a špecifikácia metódou ELFO.

Oddelenie chémie potravín
Oddelenie chémie potravín
Oddelenie chémie potravín
Oddelenie chémie potravín

Fyzikálno-chemické skúšanie potravín

Laboratórium vykonáva skúšky podľa EN, STN ISO noriem v súlade s požiadavkami na kvalitu potravinových komodít podľa Potravinového kódexu SR.

 • stanovenie množstva chloridu sodného - jedlej soli
 • stanovenie množstva dusitanov
 • stanovenie množstva dusičnanov
 • stanovenie množstva sušiny
 • stanovenie množstva vody
 • stanovenie množstva tuku
 • stanovenie tuku v sušine
 • stanovenie množstva škrobu
 • stanovenie peroxidového čísla
 • stanovenie čísla kyslosti tuku
 • stanovenie voľných mastných kyselín
 • stanovenie indexu rozpustnosti
 • stanovenie množstva mechanických nečistôt
 • stanovenie množstva voľných dusíkatých látok
 • stanovenie množstva oxidu siričitého
 • stanovenie titračnej kyslosti potravín
 • stanovenie pH
 • stanovenie hmotnostného podielu zložiek
 • stanovenie tepelnej opracovanosti výrobkov
 • dôkaz pasterizácie
 • stanovenie množstva epihydrín aldehydu
 • dôkaz prítomnosti fosfatázy
 • dôkaz pasterizácie: stanovenie fosfatázovej a peroxidázovej aktivity
 • stanovenie aktivity vody - aw
 • stanovenie množstva cudzej vody / odkvapkávaním, chemicky
 • stanovenie množstva mäsa v mäsových výrobokoch a konzervách
 • stanovenie bielkovín
 • stanovenie čistých svalových bielkovín
 • stanovenie popola
 • stanovenie hydroxyprolínu
 • stanovenie hydroxymetylfurfuralu
 • stanovenie diastatickej aktivity podľa Schadeho
 • stanovenie kyslosti v mede
 • stanovenie vo vode nerozpustných pevných látok
 • dôkaz porušenia medu škrobovým sirupom
 • dôkaz stafylokokového enterotoxínu (reverznou pasívnou latexovou aglutináciou,metódou VIDA,ELISA metódou)
 • stanovenie nutričnej hodnoty-energetická hodnota(sacharidy,tuk,bielkoviny)

Kontakt

Oddelenie chémie potravín - vedúci oddelenia
Ing. Dana Matisová, telefón: 043/5837138