Veterinárny a potravinový ústav - Dolný Kubín

Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne je špecializovanou organizáciou na vykonávanie odborných veterinárnych činností a poskytovania služieb laboratórnej diagnostiky a skúšania, veterinárnej hygieny potravín, veterinárnej hygieny a ekológie a vzdelávania v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, ktorých hlavné činnosti a podrobnosti o ich organizačnom usporiadaní upravuje štatút schválený ministerstvom pôdohospodárstva SR.

Predmetom jeho činnosti je vykonávanie laboratórnej a klinickej diagnostiky a skúšania na území Slovenskej republiky, v prípade potreby konfirmačných a odborných vyšetrení aj mimo územia SR spôsobmi a za podmienok uvedených vo všeobecne platných záväzných predpisoch a v týchto činnostiach plní úlohy v zmysle rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Súčasťou veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne je aj skúšobné laboratórium v Prešove.

Hlavné činnosti:

analýza potravín ich zložiek a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu na zdravotnú neškodnosť, mikrobiologickú bezpečnosť a biologickú hodnotu, ako aj ich identifikáciu, falšovanie a autentifikáciu potravín s využitím najmodernejších diagnostických metód v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

  • vykonávanie laboratórnej diagnostiky a skúšania na území SR, v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prípade potreby konfirmačných a odborných vyšetrení aj mimo územia SR spôsobmi a za podmienok uvedených vo všeobecne platných záväzných predpisoch a v týchto činnostiach plní úlohy v zmysle rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
  • vykonávanie analýz pitnej vody v zmysle Nariadenia vlády SR č.247/2017, bazénovej vody podľa Nariadenia vlády SR č. 72/2008, ako aj vyšetrenia na dôkaz Legionella sp. podľa STN ISO 11731 pre potreby stravovacích a ubytovacích zariadení
  • analýza krmív rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich zložiek
  • spolupráca pri registrácii liečiv, pri príprave antigénov a vakcín pre potrebnú diagnostickú činnosť, ako aj pre komerčné účely
  • organizácia vzdelávacích aktivít