Veterinárny a potravinový ústav - Košice

Veterinárny a potravinový ústav Košice vykonáva veterinárne laboratórne diagnostiky a skúšania na území Slovenskej republiky spôsobmi a za podmienok uvedených vo všeobecne platných záväzných predpisoch o veterinárnej starostlivosti a všeobecne záväzných právnych predpisoch a v týchto činnostiach plní úlohy v zmysle rozhodnutia ŠVPS SR. 

Veterinárny a potravinový ústav (ďalej len ústav) zabezpečuje:

 • plnenie úloh na úseku veterinárnej starostlivosti o zdravie zvierat formou diagnostiky pôvodcov chorôb a hynutia zvierat a diagnostiky zoonóz a ich monitorovania,
 • objasňovanie príčin produkčných a reprodukčných porúch, kontrolu dedičnosti zdravia na úseku genetickej prevencie,
 • úlohy monitorovania chorôb zvierat a úlohy prevencie chorôb,
 • spolupracuje pri vypracovaní preventívnych programov pre jednotlivé druhy zvierat,
 • spolupracuje pri registrácii liečiv,
 • zavádza nové laboratórne metódy veterinárnej diagnostiky kompatibilné s medzinárodnými požiadavkami obchodu,
 • vyšetrovanie surovín a zložiek živočíšneho pôvodu, potravín na zdravotnú neškodnosť, hygienickú bezchybnosť a biologickú hodnotu ako aj identifikáciu falšovania a autentizácie potravín,
 • analýzu cudzorodých látok v potravinách, krmivách a surovinách a zložkách používaných na ich výrobu,
 • vyšetrovanie krmív živočíšneho a rastlinného pôvodu na zdravotnú neškodnosť a výživnú hodnotu,
 • ekologickú diagnostiku na ochranu prostredia, rozbory škodlivín životného prostredia,
 • odbornú, konzultačnú a poradenskú službu, vypracovávanie odborných stanovísk, štúdií, expertíz a odporúčaní,
 • odborné vedecké podujatia, študijné pobyty doma a v zahraničí pre odborných pracovníkov ústavu, odbornú prax študentov univerzít a stredných škôl, najmä veterinárneho zamerania,
 • spoluprácu s inými vedecko-výskumnými a výrobnými pracoviskami pri príprave, riešení a realizácii výskumno-vývojových projektov,
 • dodržiavanie hospodárskej disciplíny a vedie národohospodársku evidenciu podľa platných predpisov, generálne opravy zvereného majetku a materialno-technické zásobovanie,
 • uzatváranie zmlúv, vnútroústavnú kontrolu a príslušné ekonomické rozbory vo vzťahu k hlavnej činnosti ústavu,
 • v referenčných laboratóriách špeciálnu činnosť v súlade s rozhodnutím Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR,
 • úlohy veterinárnej starostlivosti na úseku obrany štátu.