Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Útvar riadenia kvality

Personálne obsadenie: 

Ing. Ľubica Štullerová manažér kvality
Tel.:+ 421 2 38108 219
Fax: + 421 2 654 27 461
Mobil:+ 421 905 241 222
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Oľga Kovárová metrológ
Tel.:+ 421 2 38108 219
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vyhlásenie o politike kvality vrcholovým vedením VPÚ v Bratislave 

Vrcholové vedenie sa zaväzuje konať v súlade s STN EN ISO/IEC 17025: 2005 a STN EN ISO/IEC 17024:2003 a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva. Trvalá zodpovednosť vrcholového vedenia za kvalitu vykonávanej práce a zapojenie všetkých zamestnancov do systému manažérstva kvality je zárukou budúcnosti Veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave. Vrcholové vedenie sa zaväzuje vytvárať optimálne podmienky na trvalé zabezpečovanie a neustále zlepšovanie služieb zákazníkom. Plnenie požiadaviek zákazníka je prvoradým cieľom všetkých zamestnancov VPÚ v Bratislave. Vrcholové vedenie sa ďalej zaväzuje prepojením ľudského činiteľa a všetkých technických, organizačných, informačných a ekonomických prostriedkov zabezpečiť, aby vo vzájomnej prepojenosti bola zabezpečená presná, nestranná a kvalifikovaná činnosť vedúca k všeobecnému uznávaniu výsledkov skúšok. Systém jednoznačného stanovenia postupu činnosti, osvojenie si stanovených pravidiel všetkými pracovníkmi a dokladovanie výsledkov činnosti je zárukou dôveryhodnosti v činnosť VPÚ v Bratislave. Vrcholové vedenie zabezpečí, aby všetci pracovníci boli oboznámení s dôležitosťou plnenia požiadaviek zákazníka, ako aj požiadaviek predpisov a zákonov. Ďalej zabezpečí, aby všetci pracovníci boli oboznámení s dokumentáciou systému kvality, mali vytvorené podmienky na trvalé dodržiavanie všetkých schválených postupov a na to, aby vykonávali všetky skúšky v súlade so stanovenými metódami.

Trvalé ciele politiky kvality

  • uspokojovanie potrieb zákazníka a zvyšovanie jeho spokojnosti
  • spokojnosť zamestnancov
  • trvalé zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov
  • rozširovanie rozsahu analýz v súlade s najnovšími poznatkami vedy a legislatívnymi požiadavkami, ako aj požiadavkami zákazníka
  • úspešná účasť v medzilaboratórnych testoch spôsobilosti
  • zvyšovanie presnosti a spoľahlivosti analytických skúšok
  • zlepšovanie vedenia dokumentácie a dokumentovania činností
  • neustále zlepšovanie systému riadenia vo vzťahu ku kvalite

Okrem týchto trvalých cieľov, prijíma VPÚ v Bratislave každoročne konkrétne, kvantifikovateľné, termínované ciele kvality na príslušný kalendárny rok.

úrad riadenia kvality Úrad riadenia kvality