Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Príjem vzoriek na hygienu potravín

Príjem vzoriek na Odbor hygienických disciplín je v pondelok až piatok od 8.00 - 11.30. a od 12.30 - 15.00 hodiny. 

Deň Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Utorok 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Streda 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Ponuka

Náhľad Popis Na stiahnutie
Meranie vzduchu v prostredí Meranie vzduchu v prostredí vzduch.pdf
Ponuka pre analýzu vín Ponuka pre analýzu vín vino.pdf
Vyšetrenia zvierat Vyšetrenia zvierat vysetrenia-zvierat1.pdf
Vyšetrenia zvierat Vyšetrenia zvierat vysetrenia-zvierat2.pdf
Pesticídy Ponuka pesticídov pre pestovateľov pesticidy.pdf

 

Ponuka vyšetrení pre rok 2020

 
 
 

Odbor logistiky a vnútornej správy

Úsek hospodárskej správy a dopravy:

 • údržba, zásobovanie– J. Ács
 • údržbár – M. Garžík
 • údržbár – D. Chrenka
 • vodič – M. Chrenka
 • vodič –
 • upratovačka – Ľ. Dozová

Kontakty

Vedúci odboru: Patrik Garžík
Tel.: + 421 2 38108 217
Mobil: + 421 905 387 955
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Odbor ekonomiky a financií

Odbor ekonomiky a vnútornej správy tvoria nasledovné úseky:

Úsek finančného účtovníctva:

 • Samostatný referent finančného účtovníctva -
 • Samostatný referent finančného účtovníctva – Jarmila Horáková
 • Administratívny pracovník - fakturantka –

Úsek personalistiky a mzdového účtovníctva:

 • Samostatný referent PER a PAM - A. Šímová

Úsek rozpočtu, správy majetku štátu a investícii:

 • Samostatný referent - Helena Moravčíková

Kontakty

Vedúci odboru: Ing. M. Studenič

Tel.: + 421 2 38108 216
Mobil: + 421 905 387 950
Fax: + 421 2 654 27 461
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Útvar riadenia kvality

Personálne obsadenie: 

Ing. Ľubica Štullerová manažér kvality
Tel.:+ 421 2 38108 219
Fax: + 421 2 654 27 461
Mobil:+ 421 905 241 222
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Oľga Kovárová metrológ
Tel.:+ 421 2 38108 219
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vyhlásenie o politike kvality vrcholovým vedením VPÚ v Bratislave 

Vrcholové vedenie sa zaväzuje konať v súlade s STN EN ISO/IEC 17025: 2005 a STN EN ISO/IEC 17024:2003 a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva. Trvalá zodpovednosť vrcholového vedenia za kvalitu vykonávanej práce a zapojenie všetkých zamestnancov do systému manažérstva kvality je zárukou budúcnosti Veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave. Vrcholové vedenie sa zaväzuje vytvárať optimálne podmienky na trvalé zabezpečovanie a neustále zlepšovanie služieb zákazníkom. Plnenie požiadaviek zákazníka je prvoradým cieľom všetkých zamestnancov VPÚ v Bratislave. Vrcholové vedenie sa ďalej zaväzuje prepojením ľudského činiteľa a všetkých technických, organizačných, informačných a ekonomických prostriedkov zabezpečiť, aby vo vzájomnej prepojenosti bola zabezpečená presná, nestranná a kvalifikovaná činnosť vedúca k všeobecnému uznávaniu výsledkov skúšok. Systém jednoznačného stanovenia postupu činnosti, osvojenie si stanovených pravidiel všetkými pracovníkmi a dokladovanie výsledkov činnosti je zárukou dôveryhodnosti v činnosť VPÚ v Bratislave. Vrcholové vedenie zabezpečí, aby všetci pracovníci boli oboznámení s dôležitosťou plnenia požiadaviek zákazníka, ako aj požiadaviek predpisov a zákonov. Ďalej zabezpečí, aby všetci pracovníci boli oboznámení s dokumentáciou systému kvality, mali vytvorené podmienky na trvalé dodržiavanie všetkých schválených postupov a na to, aby vykonávali všetky skúšky v súlade so stanovenými metódami.

Trvalé ciele politiky kvality

 • uspokojovanie potrieb zákazníka a zvyšovanie jeho spokojnosti
 • spokojnosť zamestnancov
 • trvalé zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov
 • rozširovanie rozsahu analýz v súlade s najnovšími poznatkami vedy a legislatívnymi požiadavkami, ako aj požiadavkami zákazníka
 • úspešná účasť v medzilaboratórnych testoch spôsobilosti
 • zvyšovanie presnosti a spoľahlivosti analytických skúšok
 • zlepšovanie vedenia dokumentácie a dokumentovania činností
 • neustále zlepšovanie systému riadenia vo vzťahu ku kvalite

Okrem týchto trvalých cieľov, prijíma VPÚ v Bratislave každoročne konkrétne, kvantifikovateľné, termínované ciele kvality na príslušný kalendárny rok.

úrad riadenia kvality Úrad riadenia kvality

 

Organizačné usporiadanie VPÚ v Bratislave

Úsek riaditeľa

Útvar riadenia kvality
Certifikačný orgán pre certifikáciu pracovníkov vykonávajúcich senzorické posudzovanie potravín
Odbor opizotológie

Odbor hygienických disciplín

Činnosť organizácie:

VPÚ v Bratislave zabezpečuje veterinárnu laboratórnu diagnostiku v intenciách požiadaviek Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a príslušných regionálnych veterinárnych a potravinových správ:

 • RVPS Bratislava
 • RVPS Senec
 • RVPS Trnava
 • RVPS Galanta
 • RVPS Dunajská Streda
 • RVPS Senica
 • RVPS Trenčín
 • RVPS Nové Mesto nad Váhom
 • RVPS Nitra
 • RVPS Šaľa
 • RVPS Levice
 • RVPS Nové Zámky
 • RVPS Topoľčany
 • RVPS Komárno

v celom rozsahu požiadaviek veterinárnej laboratórnej diagnostiky.

Zabezpečuje celoslovensky:

 • diagnostiku tuberkulózy
 • diagnostiku paratuberkulózy
 • vyšetrovanie rezíduí pesticídov
 • vyšetrovanie hormónov
 • vyšetrovanie tabaku a tabakových výrobkov
 • rádiometrické vyšetrenia
 • vyšetrovanie autenticity medu, liehu a liehovín
 • vyšetrovanie nitrózoamínov
 • vyšetrovanie na solanín
 • vyšetrovanie na vybrané druhy zakázaných liečiv (nitroimidazoly a ich metabolity)
 • vyšetrovanie na nesteroidné a protizápalové lieky
 • monitoring salmonel (serovar – MIC – fagotypizáciu)

Vo VPÚ v Bratislave  pracujú nasledovné referenčné laboratória:

 • Národné referenčné laboratórium  tuberkulózy (Mycobacterium bovis) a iných mykobakterióz
 • Referenčné laboratórium pre rádiometriu a radiológiu (B3f podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu
 •     vlády č. 320/2003 Z.z.)
 • Národné referenčné laboratórium pre tieto látky: stilbény, deriváty stilbénov a ich soli a estery, steroidy, laktóny kyseliny rezorcylovej vrátane zeranolu, beta-agonisti (Al, A3, A4, A5 podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č.320/2003 Z.z.)
 • Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky
 • Národné referenčné laboratórium salmenelóz
 • NRL pre parazity (najmä Trichinela, Echinococus, Anisakis)
 • NRL pre reziduá pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu
 • NRL pre reziduá pesticídov v ovocí a zelenine
 • NRL pre metódy stanovenia jednotlivých reziduí pesticídov
 • NRL pre reziduá pesticídov v ceráliách a krmivách
 • NRL pre monitoring obsahu cudzej vody v hydinovom mäse
 • NRL chorôb hydiny, (infekcia Salmonella spp. a infekcie Mycoplasma gallisepticum a Mycoplasma meleagridis)
 • NRL pre reziduá organochlórovaných látok (okrem PCB), organofosfáty, karbamáty a pyretroidy, nesteroidné a protizápalové lieky a niektoré zakázané látky (B3a, B3b, B2c,B2e, A6 – metronidazol, ronidazol, dimetridazol, Rozhodnutie komisie z 10.2.2006, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie 98/536/ES).
 • Referenčné laboratórium pre kvalitatívne ukazovatele v mäse a mäsových výrobkoch.

Kontakty

Riaditeľ – MVDr. Alexandra Šlezárová