Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky

Činnosť a zameranie národného referenčného laboratória pre mlieko a mliečne výrobky.

Úlohy sú dané legislatívou SR a činnosť NRLM je súčasťou autorizáciu VPÚ v Bratislave na výkon odborných činností.

Laboratórium vykonáva:

 1. Bezplatné poradenstvo v oblasti kvality mlieka.
 2. Ponuka sekundárnych referenčných a kalibračných materiálov pre prístroj FOSSOMATIC (somatické bunky).
 3. Medzilaboratórne skúšky spôsobilosti (obsah tuku, bielkovín a somatických buniek).

Laboratórna diagnostika:

 • počet somatických buniek prístrojom Fossomatic
 • počet somatických buniek referenčnou mikroskopickou metódou
 • zloženie surového kravského mlieka prístrojom MILKOSCAN (tuk, bielkoviny, laktóza a beztuková sušina)
 • celkový počet mikroorganizmov klasickou platňovou metódou
 • počet koliformných baktérií klasickou platňovou metódou
 • teplota tuhnutia mliečnymi kryoskopmi
 • inhibičné látky pomocou rýchlych i referenčných testov

Vykonávanie skúšok je v zmysle rozhodnutia ŠVPS SR o autorizácií na výkon odborných činností Národného referenčného laboratória pre mlieko a mliečne výrobky.

Kontakty

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Jánošková 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Detašované skúšobné laboratórium
Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky

Vedúca oddelenia: MVDr. Stanislava Zubrická
Tel.: +421 905 393 419
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Referenčné laboratórium environmentálnej rádioaktivity

Činnosť a zameranie referenčného laboratória environmentálnej rádioaktivity (RLER).

Laboratórium sa zaoberá:

 • meraním rádioaktívnej kontaminácie homogenizovateľných vzoriek s ľubovoľnou matricou do stupňa tvrdosti 4°MOHSE.
  Metóda je založená na kvalitatívnej analýze fotónového spektra s následnou kvantitatívnou analýzou pozitívne detekovaných rádionuklidov.
  V RLER sa využíva predovšetkým pre vzorky rastlinného a živočíšneho pôvodu a vzorky zo životného prostredia.
  RLER je jediné pracovisko v rámci ŠVPS SR, zaoberajúce sa takouto činnosťou, preto neorganizuje vo vnútri SR porovnávacie merania obdobných pracovísk ŠVPS.
 • RLER navrhuje a analyticky zabezpečuje monitorovací program ŠVPS SR "Rádiohygienická kontrola poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov vyrobených na Slovensku".
  Súčasťou tohto programu je od roku 2006 aj podprogram sledujúci aktivitu rádiohygienicky významých antropogénnych a prírodných rádionuklidov v surovom kravskom mlieku, organizovaný v súlade s metodikou uvedenou v Odporúčaní (EK) č. 2000/ 473/EURATOM.
  Získané výsledky sú zaraďované do databázy celoeurópskej monitorovacej siete subsystému "mlieko".

Kontakty

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Detašované skúšobné laboratórium
Referenčné laboratórium environmentálnej rádioaktivity
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Trieda A. Hlinku 2, RI pavilón 949 76 Nitra

Vedúci laboratória: RNDr. Ľubomír Puskeiler
Tel.: +421 915 083 224
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zástupca vedúceho laboratória: RNDr. Juraj Miššík
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie chromatografie

 Na oddelení sa vykonávajú nasledovné analýzy:

 • analýza rezíduí pesticídov v požívatinách rastlinného pôvodu ( v súčasnosti vyšetrujeme vzorky na prítomnosť 130 rezíduí pesticídov)
 • analýza patulínu v rastlinných matriciach, prevažne na báze jablka
 • analýza konzervačných látok ortofenylfenolu a difenylu v citrusových plodoch
 • analýza liehovín na rozlíšenie pôvodu použitého liehu (syntetický vs poľnohospodársky)
 • analýza na kontrolu falšovania medu
 • analýza piva a sladu na obsah N-nitrózoamínov

ChromatografiaChromatografia

Kontakty

Vedúca oddelenia: RNDr. Jarmila Ďurčanská
Tel.: +421 2 38108 255
Mobil: + 421 905 899 567
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie fyzikálno-chemických analýz

Toto oddelenie zahŕňa:

Laboratórium fyzikálno-chemických analýz

Fyzikálna chémia

 • zabezpečuje výkon senzorických, fyzikálnochemických skúšok poľnohospodárskych, potravinárskych  výrobkov za účelom zisťovania  príčin ohrozenia zdravotnej bezchybnosti potravín a surovín  rastlinného pôvodu,
 • zabezpečuje predpísanú agendu, prenos informácií a vypracovanie odborných správ a posudkov
 • spolupracuje s orgánmi potravinového dozoru pri riešení problémov týkajúcich sa zdravotnej bezchybnosti potravín a  kontroly kvalitatívnych ukazovateľov a ukazovateľov výživovej hodnoty
 • spolupracuje s orgánmi Ministerstva pôdohospodárstva a výživy – Inspektou, Poľnohospodárskou platobnou agentúrou
 • sleduje vedecko-technický rozvoj a získané poznatky uplatňuje v laboratórnej praxi
 • zabezpečuje senzorické a základné analytické vyšetrenia poľnohospodárskych surovín -  obilovín, výrobkov z obilovín, olejnín , strukovín ,  čerstvého ovocia a zeleniny, korenín, kávy, čajov, húb, orechov, škrupinového ovocia a  sušeného ovocia  v celom rozsahu Potravinového kódexu SR a technických noriem
 • ďalej zabezpečuje senzorické a analytické vyšetrenia potravinárskych výrobkov pekárskych, trvanlivého pečiva, vína, alkoholických a nealkoholických nápojov, rastlinných tukov a olejov, cukroviniek, kakaa a čokolád, sladidiel, droždia, soli, a spracovaných výrobkov z ovocia a zeleniny v celom rozsahu Potravinového kódexu SR a technických noriem
 • oddelenie vypracováva návrhy  a kontrolu správnosti  značenia výrobkov

Laboratórium tabaku a tabakových výrobkov  

Zabezpečuje analýzu tabaku a tabakových výrobkov v zmysle zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a v zmysle Potravinového kódexu SR, dvadsiatej deviatej hlavy, tretej časti – tabakové výrobky, ktorá sa vzťahuje na výrobu, dovoz a označovanie tabakových výrobkov. Laboratórium v zmysle citovaných predpisov a v zmysle deklarácie na obale  analyzuje škodlivé látky a to konkrétne obsah nikotínu, dechtu a oxidu uhoľnatého.

Laboratórium hygieny krmív a výživy hospodárskych zvierat 

Laboratórium hygieny krmív a výživy hospodárskych zvierat vykonáva vyšetrovanie krmív na zdravotnú neškodnosť a na niektoré ukazovatele výživnej hodnoty. Krmivá na vyšetrenie je potrebné zaslať so žiadankou (objednávkou), v ktorej musí byť uvedený dôvod (resp. druh) požadovaného vyšetrenia.

Zmyslové posúdenie krmív

 • Predbežné zmyslové posúdenie: zisťujeme zjavné odchýlky od charakteristických vlastností príslušného krmiva - zvýšenú vlhkosť, zaplesnenie, zaparenie, cudzie prímesi, zmeny vo farbe, pachu a pod.
 • Vlastné zmyslové posúdenie: farba, pach, štruktúra a konzistencia. Pri tomto hodnotení môžeme zároveň určiť cudzie prímesi, živočíšnych škodcov a pod.
 • Makroskopický rozbor: jedná sa o kvalitatívnu identifikáciu jednotlivých komponentov v kŕmnych zmesiach. Pri tomto vyšetrení môžeme určiť aj prítomnosť semien niektorých druhov jedovatých rastlín a burín, živočíšnych škodcov, prímesí, nečistôt a pod.
 • Botanický rozbor: u objemových krmív je zameraný len na zistenie prítomnosti jedovatých rastlín, ich častí ako aj ich semien.

Mikroskopické vyšetrenie

 • zisťovanie zložiek živočíšneho pôvodu, ktoré sú definované ako produkty zo spracovania tiel a častí tiel cicavcov, hydiny a rýb v krmive, v rámci koordinovaného inšpekčného programu v oblasti výživy zvierat  

Mikrobiologické vyšetrenie

 • Kvalitatívne vyšetrenie: je zamerané predovšetkým na zistenie salmonel, ale aj iných druhov baktérií podľa požiadaviek.
 • Kvantitatívne vyšetrenie: je zamerané na celkový počet baktérií v krmivách, ako aj požadovaných počtov jednotlivých druhov baktérií.

Mykologické vyšetrenie

 • Kvalitatívne vyšetrenie: je zamerané na zistenie jednotlivých rodov a druhov plesní
 • Kvantitatívne vyšetrenie: zisťuje počty spór jednotlivých druhov plesní

Chemické vyšetrenie:

 • Je zamerané predovšetkým na zdravotnú neškodnosť, ale v indikovaných prípadoch aj na niektoré ukazovatele výživnej hodnoty

Fyzikálna chémia

Kvalitatívne vyšetrenie

 • Rozkladné produkty tukov: kvantitatívne ukazovatele (číslo kyslosti tukov, stanovenie peroxidov), kvalitatívne ukazovatele (dôkaz aldehydov podľa Fellenberga, dôkaz peroxidov podľa Bulířa a dôkaz epihidrinaldehydu podľa Kreisa.
 • Rozkladné produkty bielkovín: obsah voľného amoniaku, formolová titrácia
 • Rozkladné produkty sacharidov: kyslosť voľného výluhu, celková kyslosť voľného výluhu

Kvantitatívne vyšetrenia týkajúce sa hodnotenia zdravotnej neškodnosti a výživovej hodnoty

Kontakty

Vedúca oddelenia: Ing. Jarmila Budajová
Tel.: + 421 2 38108 265
Fax: 421 2 654 27 461
Mobil: + 421 905 782 085
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zástupca vedúcej oddelenia: Ing. Jana Minárová
Tel.: + 421 2 38108 241
Fax: + 421 2 654 27 461

Oddelenie detekcie cudzorodých látok

Súčasťou laboratória sú:

 • Národné referenčné laboratórium pre organochlórové látky okrem PCB, organofosfáty, karbamáty a pyretroidy, nesteroidné a protizápalové lieky a niektoré zakázané látky (B2c, B2e, B3a, B3b, A6 – metronidazol, ronidazol, dimetridazol).
 • Národné referenčné laboratórium pre rezíduá pesticídov v živočíšnych komoditách a komoditách s vysokým obsahom tuku.
 • Národné referenčné laboratórium pre látky skupiny A1, A3, A4, A5 (hormonálne látky).

Analýzy vykonávané na oddelení::

Plynová chromatografia:

 • stanovenie rezíduí organochlórovaných pesticídov
 • stanovenie PCB – kongenery
 • stanovenie rezíduí organofosfátových pesticídov
 • stanovenie rezíduí pyretroidov
 • stanovenie pomerného zastúpenie metylesterov vyšších mastných kyselín
 • stanovenie ftalátov v liehovinách
 • stanovenie metanolu a prchavých látok v liehovinách
 • stanovenie izopropanolu
 • stanovenie 3-MCPD (3-monochloropropan-1,2-diol)
 • stanovenie esterov 3-MCPD (3-monochloropropan-1,2-diolu)
 • stanovenie melamínu a jeho analógov v krmivách, mliečnych výrobkoch a požívatinách
 • stanovenie sterolov v masle, mliečnych výrobkoch a tukoch
 • stanovenie cudzích tukov v mliečnom tuku metódou
 • stanovenie triglyceridu kyseliny heptánovej v masle, maslovom oleji a smotane
 • stanovenie Trenbolonu v moči a vo svale
 • stanovenie Stilbénov v moči a svale
 • stanovenie 19-Nortestosterónu v moči a vo svale
 • stanovenie Zeranolu a ostatných laktónov kyseliny resorcylovej v moči a svale
 • stanovenie Testosterónu v krvnom sére
 • stanovenie 17-ß-Estradiolu v krvnom sére

Kvapalinová chromatografia

 • stanovenie nesteroidných protizápalových liečiv
 • stanovenie nitroimidazolov a ich metabolitov
 • stanovenie pesticídov v živočíšnej matrici, ovocí, zelenine, krmivách a cereáliách
 • stanovenie pentachlórfenolu
 • stanovenie azofarbív farbív (Sudan I, Sudan II, Sudan III, Sudan IV, Para red, Sudan Orange G, Sudan Red G, Sudan Red 7B)
 • stanovenie metabolitov nitrofuránov (AMOZ, AOZ, AHD, SEM)
 • stanovenie beta-agonistov v moči, pečeni, svale, krmive a mlieku
 • stanovenie polyaromatických uhľovodíkov
 • stanovenie sulfonamidov
 • stanovenie tetracyklínov
 • stanovenie tiamulínu
 • stanovenie vitamínov (C, A, E)
 • stanovenie cukrov (fruktóza, glukóza, sacharóza, maltóza, laktóza)
 • stanovenie antioxidantov
 • stanovenie kumarínu v škorici

XenoXeno

AAS

 • stanovenie chemických prvkov ETA technikou (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Mn, Al, Sn, Co)
 • stanovenie chemických prvkov AAS-hydridovou technikou (As, Se, Sb )
 • stanovenie chemických prvkov plameňovou AAS (Cu, Fe, Ca, Mg, Zn)
 • stanovenie chemických prvkov OES technikou (Na, K)
 • stanovenie Hg AMA technikou

CHARM II

 • Screeningové vyšetrenie rezíduí veterinárnych liekov:
  • aminoglykozidy (streptomycín a dihydrostreptomycín) (sval, mlieko, vajcia)
  • betalaktámy (sval, mlieko, vajcia)
 • Stanovenie aktivity alkalickej fosfatázy v mlieku a mliečnych výrobkoch

Izoelektrická fokusácia

 • stanovenie ovčieho a kravského kazeínu v syroch vyrobených z ovčieho mlieka

Screeningové vyšetrenie hormonálnych látok metódou ELISA

 • dôkaz prítomnosti 19-nortestosterónu v moči a vo svale
 • dôkaz prítomnosti stilbénov v moči a vo svale
 • dôkaz prítomnosti zeranolu a jeho metabolitov v moči a vo svale
 • dôkaz prítomnosti trenbolonu v moči a vo svale
 • dôkaz prítomnosti acetylgestagénov v perirenálnom tuku
 • dôkaz prítomnosti dexametazonu a kortikosteroidov vo svale
 • dôkaz prítomnosti ethynylestradiolu v moči a vo svale
 • dôkaz prítomnosti methyltestosterónu v moči a vo svale
 • dôkaz prítomnosti boldenonu v moči
 • dôkaz prítomnosti stanozololu v moči

Kontakty

Vedúca oddelenia: Dipl. Ing. Jarmila Sládečková
Tel.: + 421 2 38108 250
Fax: + 421 2 654 23 525
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie chémie a toxikológie

Stanovenie mykotoxínov (kontaminantov) v krmivách a v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu

 • Stanovenie Aflatoxínov B1,B2,G1,G2
 • Stanovenie Ochratoxínu A 
 • Stanovenie Deoxynivalenolu
 • Stanovenie Zearalenonu
 • Stanovenie sumy Fumonizínov
 • Stanovenie T-2, HT-2 toxínu
 • Stanovenie Aflatoxínu M1
 • Stanovenie patulínu

Stanovenie aditívnych látok v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a v nápojoch

 • Stanovenie konzervačných látok – kyselina benzoová, kyselina sorbová, parabény
 • Stanovenie syntetických farbív
 • Stanovenie kofeínu
 • Stanovenie chinínu
 • Stanovenie syntetických  sladidiel – aspartám, cyklamát, sacharín, acesulfám K, neohesperidín
 • Stanovenie dusitanov a dusičnanov v zelenine, ovocí  a v detskej výžive

Stanovenie vybraných liečív v potravinách živočíšneho pôvodu

 • Stanovenie benzylpenicilínu, ampicillinu, amoxicillinu

Toxikológia

Chemickotoxikologické vyšetrenia

 • chemickotoxikologické vyšetrovanie príčin intoxikácií u rôznych druhov zvierat, chemické analýzy veterinárnej toxikológie
 • stanovenie pH v biologickom materiáli
 • stanovenie prítomnosti látok inhibujúcich cholínesterázu (organofosfáty, karbamáty, moridlá osív)
 • stanovenie prítomnosti látok typu kumarínov
 • stanovenie chloridu sodného (NaCl)
 • dôkaz prítomnosti alkaloidov jedovatých rastlín
 • dôkaz prítomnosti nitrolátok
 • stanovenie amoniakálneho dusíka, celkovej acidity, kyseliny mliečnej
 • stanovenie dusitanov a dusičnanov

Kvantitatívne stanovenie vybraných fyzikálno-chemických parametrov vo vzorkách vôd – pitná, povrchová, odpadová, napájacia

 • reakcia vody - pH
 • dusitany, dusičnany
 • amónne ióny
 • voľný chlór
 • absorbancia pri 254 nm
 • chemická spotreba kyslíka manganistanom
 • chloridy
 • sírany
 • vodivosť

Kontakty

Vedúca oddelenia: Ing. Vojsová Yveta   
Tel.: +421 2 38108 260
Fax:  +421 2 654 23 525
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zástupca ved.oddelenia: Ing. Martinkovičová L.
Tel.: +421 2 38108 263
Fax: +421 654 23 525
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie potravinárskej a špeciálnej mikrobiológie

Činnosť oddelenia potravinárskej a špeciálnej mikrobiológie je zameraná na vyšetrovanie všetkých druhov potravín, polotovarov a potravinárskych surovín, vrátane vzoriek jatočných zvierat, sterov a pitnej vody.

V jeho laboratóriách sa najmodernejšími metódami denne vyšetrujú vzorky za účelom potravinového dozoru v režime úradnej kontroly.

Pre potreby súkromného sektoru, poskytujú pracoviská ekvivalentné služby na vyžiadanie, za účelom overenia kvality a zdravotnej nezávadnosti potravín a surovín slovenskej výroby a z dovozu. Túto činnosť vykonávajú v zmysle európskej legislatívy a platnej národnej legislatívy (Zákon o potravinách, Zákon o veterinárnej starostlivosti, Potravinový kódex SR), ďalej podľa predpisov súvisiacich so systémami kvality v procese výroby a obehu – podľa princípov SVP, HACCP, príp. interných predpisov výrobcu, alebo dovozcu súvisiacich s normami ISO.

Pracovisko je akreditované aj na vyjadrovanie názorov a interpretácií výsledkov a poskytuje poradenskú službu formou konzultácií s výrobcami, dovozcami a distribútormi. Poskytuje služby a vyšetrenia pri posudzovaní potravinárskych produktov voči predloženej deklarácii za účelom preplácania PPA - vyvážaných do tretích krajín.

Oddelenie potravinárskej a špeciálnej mikrobiológie pracuje v akreditovanom systéme. Výsledky vyšetrení vyhodnocuje a interpretuje na princípe ochrany spotrebiteľa z hľadiska kvality a bezpečnosti potravín, avšak v záujme nezabraňovať obehu tovaru. Personál má vysokú mieru znalostí v oblasti potravinového práva.

Laboratórium potravinárskej mikrobiológie:

ZOZNAM AKREDITOVANÝCH SKÚŠOK

 • Stanovenie počtu mikroorganizmov / kultivačne / poživatiny, stery/
 • Stanovenie počtu kultivovateľných mikroorganizmov 37°C  (voda ) / kultivačne
 • Stanovenie počtu koliformných baktérií / kultivačne
 • Stanovenie počtu kvasiniek a plesní / kultivačne
 • Dôkaz prítomnosti Salmonella spp. / kultivačne / poživatiny, stery/
 • Stanovenie počtu koagulázopozitívnych stafylokokov/ kultivačne
 • Stanovenie počtu Clostrídium perfringenes (mezofilné anaeróbne spórotvorné mikroorganizmy) / kultivačne
 • Stanovenie spór anaeróbov redukujúcich siričitany ( klostrídií ) – (voda) / kultivačne
 • Stanovenie počtu Bacillus cereus / kultivačne
 • Stanovenie počtu ß -d-glukuronidázopozitívnych Escherichia coli/kultivačne
 • Stanovenie počtu Escherichia coli a koliformných baktétií (voda) / kultivačne
 • Dôkaz prítomnosti a počtu Enterobacteriaceae / kultivačne / poživatiny, stery/
 • Stanovenie počtu Enterokokov / kultivačne
 • Stanovenie počtu črevných Enterokokov (voda) / kultivačne   
 • Stanovenie počtu Lactobacillus sp. / kultivačne
 • Stanovenie počtu Leuconostoc sp. / kultivačne
 • Stanovenie počtu osmofilných kvasiniek / kultivačne
 • Stanovenie počtu kultivovateľných mikroorganizmov / 22 °C / kultivačne
 • Pseudomonas aeruginosa / kultivačne
 • Dôkaz prítomnosti a počet Listeria monocytogenes / kultivačne /poživatiny,stery/
 • Dôkaz prítomnosti Vibrio parahaemolyticus / kultivačne
 • Dôkaz prítomnosti termotolerantných Campylobacter sp. / kultivačne
 • Dôkaz E.coli O 157
 • Dôkaz prítomnosti rezíduí inhibičných látok / kultivačne, PREMITESTOM, DELVOTESTOM/
 • Stanovenie počtu potencionálne toxinogénnych plesní / kultivačne /
 • Stanovenie počtu mikroorganizmov v ovzduší / Aeroskop/
 • Dôkaz prítomnosti Paenibacillus larvae / kultivačne
 • Stanovenie počtu lipolytických mikróbov / kultivačne /  ( neakreditovaná skúška )
 • Stanovenie baktérií rodu Shigella / kultivačne
 • Stanovenie Pseudomonas aeruginosa vo vode / kultivačne
 • Stanovenie črevných enterokokov vo vode / kultivačne
 • Stanovenie baktérií rodu Salmonella vo vode / kultivačne
 • Stanovenie počtu charakteristických mikroorganizmov v kyslomliečnych výrobkoch / kultivačne

  Potraviny Potraviny Potraviny

Laboratórium špeciálnej mikrobiológie:

Špeciálne bakteriologické vyšetrenia:

 • trusov, výterov, sterov, tampónov, prachu, sekčného materiálu so zameraním na salmonely
 • mlieka na zistenie pôvodcov mastitíd
 • výterov na zistenie pôvodcu IMK
 • sekčného a klinického materiálu na vyšetrenie mykoplaziem
 • výplaškov na kampylobakteriózu HD
 • nosných výterov na sípavku dôkazom dermonekrotoxínu metódou ELISA
 • plástov na mor a hnilobu včelieho plodu
 • trusov a čriev na dôkaz Clostridium perfringensCampylobacter sp.
 • na infekčnú keratokonjunktivitídu HD
 • na aktinobacilovú pleuropneumóniu ošípaných
 • na choleru hydiny
 • na enteropatogénne E. coli u ciciakov, odstavčiat a teliat
 • na dyzentériu ošípaných
 • na tularémiu, brucelózu a listeriózu
 • na streptokokové a stafylokokové infekcie
 • na bakteriálne ochorenia rýb
 • komplexné vyšetrenia laboratórnych a ZOO zvierat
 • typizácie a konfirmácie doručených bakteriálnych kmeňov 
 • stanovenie citlivosti na antibiotiká a chemoterapeutiká diskovou difúznou metódou a metódou MIC
 • izoláciu a prípravu kmeňov na výrobu autovakcín

Súčasťou oddelenia sú Národné referenčné laboratórium salmonellóz a Národné referenčné laboratórium chorôb hydiny.

 • vyšetrenie úradných vzoriek na salmonely
 • sérologickú typizáciu salmonel
 • konfirmáciu izolovaných kmeňov salmonel zo zvierat, potravín a krmív v rámci SR vo veterinárnej oblasti a ich uchovávanie v zbierke kmeňov
 • NRL sa zúčastňujú Národných ozdravovacích programov v chovoch hydiny od salmonelových infekcií a kontrolných programov podľa rozhodnutia ES
 • spolupracujú s CRL-Salmonella v Bilthovene – vonkajšia kontrola kvality práce, výskumné štúdie, validácia mikrobiologických metód, úlohy ad hoc
 • vykonávajú vyhodnotenia pre EFSA – surveillance salmonel, rezistencia salmonel voči antimikrobiálnym látkam.

Kontakty

Oddelenie potravinárskej a špeciálnej mikrobiológie

Vedúca oddelenia: Ing. Silvia Kučeráková
Tel.: + 421 2 38108 242
Fax: + 421 2 654 27 461
Mobil: + 421 905 38 79 51
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zástupca vedúcej oddelenia: MVDr. Alena Škarková 
Tel.: + 421 2 38108 228
Mobil: +421 905 393 485
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Laboratórium špeciálnej mikrobiológie:

MVDr. Alena Škarková
Tel.: +421 2 38108 228
Mobil: +421 905 393 485
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.