Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Odbor hygienických disciplín

Odbor hygienických disciplín sa zameriava na vyšetrovanie a skúšanie potravín a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu, ako aj krmív a kŕmnych komponentov a vôd na zdravotnú bezchybnosť.

Poslanie odboru a hlavná náplň činnosti:

 • vykonáva skúšky a zabezpečuje výkon diagnostickej činnosti za účelom zisťovania pôvodcov a príčin ohrozenia zdravotnej bezchybnosti potravín, surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu, krmív a vôd používaných v potravinárstve a poľnohospodárstve.
 • zabezpečuje výkon diagnostickej činností za účelom zisťovania príčin otráv hospodárskych i spoločenských zvierat.
 • zabezpečuje predpísanú agendu, prenos informácií a vypracovanie odborných správ a posudkov
 • spolupracuje s orgánmi potravinového dozoru pri riešení problémov týkajúcich sa zdravotnej bezchybnosti potravín
 • spolupracuje s orgánmi veterinárneho dozoru pri riešení problémov týkajúcich sa zdravotnej bezchybnosti krmív
 • sleduje vedecko-technický rozvoj a získané poznatky uplatňuje vo zverenom odbor

Odbor hygienických disciplín

Oddelenie potravinárskej a špeciálnej mikrobiológie

Oddelenie detekcie cudzorodých látok

Oddelenie chromatografie

Oddelenie chémie a toxikológie

Oddelenie fyzikálno-chemických analýz

Referenčné laboratórium environmentálnej rádioaktivity

Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky

 

Oddelenie patológie, parazitológie a klinickej biochémie

Laboratórium patologickej morfológie a diagnostiky besnoty

Besnota

Laboratórium patologickej morfológie a diagnostiky besnoty zabezpečuje pitvy uhynutých zvierat a patologicko anatomické vyšetrenia orgánov a orgánových sústav, histopatologické vyšetrenia nekroptických a bioptických vzoriek, cytologické vyšetrenie klinického materiálu a mikroskopické vyšetrenie natívnych preparátov a rôzne imunofluorescenčné vyšetrenie a imunochemické vyšetrenia.

Využitím vyššie uvedených laboratórnych metód pracovníci oddelenia zabezpečujú v spolupráci s ostatnými laboratóriami komplexnú diagnostiku príčin ochorení a úhynov zvierat infekčnej i neinfekčnej etiológie, alimentárne intoxikácie a metabolické poruchy.

Komplexnú diagnostiku poskytujú pre všetky druhy hospodárskych zvierat, domácich zvierat vrátane akvarijných rýb, plazov, exotických vtákov a dravcov.

Na vyžiadanie terénnych pracovníkov a chovateľov zabezpečujú formou zásahu v teréne riešenie zverozdravotných problémov priamo v chove. Súčasťou tejto pomoci je i vypracovanie opatrení v chove s návrhom organizačných a terapeutických postupov.

Na požiadanie zabezpečujú vypracovanie odborných posudkov a kvalifikovaných záverov k vyšetreniam.

Chovateľom i odbornej verejnosti poskytujú poradensko-konzultačné služby v problematike ochorení, prevencie, terapie, výžive a kŕmení zvierat.

Akreditované laboratórium besnoty:

Histológia

 • zabezpečuje rutinne imunofluorescenčnú diagnostiku besnoty otlačkových preparátov CNS
 • biologický pokus in vivo a in vitro vo všetkých prípadoch pri poranení človeka
 • laboratórium besnoty zabezpečuje službu veterinárnym lekárom počas celého pracovného dňa po pracovnom čase a v dňoch pracovného voľna je na oddelení zabezpečená pohotovosť pri nevyhnutnosti urýchleného vyšetrenia veterinárnym lekárom, ktorý je vždy telefonicky k dispozícii

Cytologické vyšetrenie:

 • Vaginálna cytológia
 • Cytologické vyšetrenie bioptátov
 • Cytomorfické vyšetrenie ejakulátov

Špeciálne vyšetrovacie metódy - rýchle imunochromatografické testy v súčinnosti s oddelením serológie:

 • vírus leukémie mačiek/FeLV
 • infekčná peritonitída a pleuritída mačiek/FIP
 • mačacie imunodeficientné ochorenie/FIV
 • rotavírové infekcie
 • parvovírusové ochorenia CPV

Ostatné služby:

 • zabezpečuje neškodnú likvidáciu kadáverov ich umiestnením do chladiaceho boxu a následne odvozom do kafilérie

Laboratórium parazitológie a mykológie

Laboratórium parazitológie:

Parazitologické vyšetrenia:

  • parazitologická pitva všetkých druhov zvierat
  • kompletné parazitologické vyšetrenie trusu (parazitické prvoky, pásomnice, motolice, žalúdočno-črevná a pľúcna červivosť) psov, mačiek, hlodavcov, králikov, exotických vtákov, terárijných zvierat, zoo zvierat, hospodárskych zvierat, poľovnej zveri, hydiny.
  • vyšetrenie trusu mačiek na prítomnosť oocýst Toxoplasma gondii.
  • vyšetrenie krvi psov a mačiek na krvné parazity (Babesia canis, Babesia gibsoni, Babesia felis, Dirofilaria repens, Dirofilaria immitis a iné). Na vyšetrenie je potrebné zaslať nezrazenú krv (heparín, citrát, EDTA), na vyšetrenie na babeziózu stačí krvný náter. Výsledok vyšetrenia môžeme oznámiť telefonicky do 2 hodín od doručenia vzorky.
  • druhové rozlíšenie mikrofilárií Dirofilaria repens (kožná dirofilarióza) od Dirofilaria immitis (srdcová červivosť). Na vyšetrenie je potrebné zaslať aspoň 1 ml nezrazenej krvi (heparín, citrát, EDTA).
  • vyšetrenie krvi koní na krvné parazity (Babesia/Nuttalia equi, Piroplasma equi,Trypanosoma evansi). Na vyšetrenie je potrebné zaslať nezrazenú krv (heparín, citrát, EDTA) alebo krvný náter.
  • vyšetrenie moču na prítomnosť vývojových štádií parazitov
  • vyšetrenie nosového sekrétu psov na prítomnosť Linguatulla serrata.
  • vyšetrenie na vonkajšie parazity: blchy, vši, cheyletielly, kožný a ušný svrab, demodex a iné roztoče, ako i ostatné ektoparazity psov, mačiek, hlodavcov, králikov, exotických vtákov, terárijných zvierat, zoo zvierat, hospodárskych zvierat, poľovnej zveri, hydiny. V naliehavých prípadoch je možné vyšetrenie urobiť na počkanie.
  • vyšetrenie na strečkovitosť hospodárskych zvierat a poľovnej zveri.
  • vyšetrenie parazitárnych ochorení rýb (vrátane akváriových rýb): ektoparazity, endoparazity.
  • vyšetrenie morských rýb a rybích produktov na prítomnosť Anisakis spp. a príbuzné červy, určenie životaschopnosti ich lariev.
  • vyšetrenie pitevného a jatočného materiálu na prítomnosť vývojových štádií pásomníc (Cysticercus spp., Echinococcus spp.).
  • vyšetrenie svaloviny diviakov, ošípaných, koní a iných druhov vnímavých zvierat na Trichinella spp. (svalovec).
  • monitoring (dynamika) kokcídií (určenie počtu a druhu kokcídií v truse).
  • vyšetrenie na trichomonádovú nákazu vtákov z výplachu hrvoľa alebo z trusu.
  • vyšetrenie výplašku prepuciálneho vaku býkov na Trichomonas foetus. Výsledky sú k dispozícii po 9 dňoch kultivácie.
  • vyšetrenie trusu alebo sekčného materiálu na kryptosporídie (Cryptosporidium spp.).
  • vyšetrenie včiel na varoázu, roztočíkovú nákazu, nosematózu, a prítomnosť parazitického hmyzu. Na vyšetrenie je potrebné zaslať vzorku minimálne 30 včelích mŕtvoliek a melivo zo dna úľa, prípadne podozrivý hmyz.
  • vyšetrenie pieskovísk a pôdy na zárodky parazitov (giardie, toxoplasmy, škrkavky, strongyloidy, pásomnice, ankylostomy, mrle ...).
  • vyšetrenie pitnej vody na prítomnosť parazitov.
  • vyšetrenie krmív a obilnín na prítomnosť skladištných škodcov a určenie ich druhu.
  • určenie patogenity "bytových" škodcov. 

Výsledky všetkých vyšetrení sú k dispozícii do 24 hodín od doručenia vzorky, ak nie je uvedené inak.

Roztoč Trixacarus caviae spôsobujúci svrab morčiatPľúcny červ Crenosoma vulpis nájdený v truse psa

Laboratórium mykológie:

Mykologické vyšetrenia:

 • Mykológiaodber a vyšetrenie kožných zoškrabov a sterov na kožné plesne (dermatomykózy, dermatofytózy) a na prítomnosť kvasiniek.
 • vyšetrenie výterov (očné, ušné, nosné, vaginálne, prepuciálne a pod.) na všetky druhy patogénnych mikromycét.
 • druhové určenie patogénnych druhov kvasiniek (rody Candida, Cryptococcus, Kloeckera, Rodotorula).
 • určenie citlivosti kvasiniek a vláknitých plesní na antimykotiká (Amphotericin - B, Fluconazol, Itrakonazol, Ketokonazol, Nystatin, Klotrimazol, Econazol, Mikonazol,Vorikonazol).
 • vyšetrenie krmív (+ vitamínových a minerálnych doplnkov) na prítomnosť patogénnych mikromycét (plesní). Výsledky sú k dispozícii po 5 dňoch kultivácie.
 • vyšetrenie podstielky na prítomnosť patogénnych mikromycét (plesní). Výsledky sú k dispozícii po 5 dňoch kultivácie.
 • vyšetrenie sekčného materiálu na orgánové mykózy (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, systémové mykózy).
 • vyšetrenie rakov na prítomnosť Aphanomyces astaci.
 • vyšetrenie obilnín na prítomnosť snetí. Výsledky vyšetrenia sú k dispozícii do 48 hod od doručenia vzorky.
 • mykologické vyšetrenie mlieka. Výsledky sú k dispozícii po 5 dňoch kultivácie.
 • mykologické vyšetrenie násadových vajec. Výsledky sú k dispozícii po 5 dňoch kultivácie.
 • mykologické vyšetrenie ejakulátov.
 • mykologické vyšetrenie sterov z prostredia, kontrola po dezinfekcii.
 • vyšetrenie včielstiev na zvápenatenie (Ascosphaera apis) a skamenenie včelieho plodu (Aspergillus parasiticus, A.fumigatus, A.flavus, A.niger). Na vyšetrenie je potrebné zaslať plásty so zmeneným plodom.
 • mykologické vyšetrenie rýb (kožné, orgánové mykózy).

Výsledky vyšetrení sú k dispozícii do 10 dní, ak nie je uvedené inak.

Laboratórium klinickej biochémie, hematológie a výživy zvierat

Svidník

Pracovisko klinickej biochémie, hematológie a výživy zvierat je súčasťou odboru epizootológie. Svoje odborné služby pracovisko poskytuje buď v súčinnosti s inými pracoviskami, no väčšinou pracuje samostatne vo vzťahu chovateľský management - pracovisko klinickej biochémie.

Okruhy zabezpečovania odbornej činnosti: Poskytovanie biochemických a hematologických vyšetrení vzoriek biologických tekutín (krv, moč, mlieko a iné) odobratých ošetrujúcimi veterinárnymi lekármi prvého kontaktu. Intervencie v teréne (chovy hospodárskych zvierat, výrobcovia a distributéri krmív, kŕmnych aditív, chovateľské organizácie a zariadenia, športoviská, organizačné zložky orgánov veterinárnej starostlivosti a pod.) Rozsah činnosti počas intervencie závisí od vyžiadania organizácie dávajúcej podnet na výkon intervencie. Základná činnosť spočíva v aktívnej a pasívnej depistáži po neinfekčných ochoreniach zvierat (metabolické poruchy, technopatie, produkčné ochorenia...) a ich diferenciálnej diagnostike. Súčasťou intervencie je komplexný depistážny a intravitálnydiagnostický prístup vrátane metód klinickej propedeutiky, spojený s výkonom metabolického profilového testu.

Metabolický profilový test:

Skladá sa z podrobných vyšetrení biologických tekutín (celá krv a jej zložky, moč, mlieko, mledzivo, bachorová tekutina a pod.) Pre prehľadnosť sú biochemické a hematologické vyšetrenia zoskupené do metabolických profilov: hematologický profil, dusíkovoproteínový profil, energetický profil, enzymatický profil, makrominerálový profil, mikrominerálový profil, elektrolytový profil, vitamínový profil, močový profil, mliekový a mledzivový profil, bachorový profil a iné zoskupenia vyšetrení.

Rozsah vyšetrení je stanovený podľa závažnosti riešeného prípadu a je konzultovaný s chovateľom a ošetrujúcim veterinánym lekárom.

Mangalica

Závery vyšetrení:

Výsledky vyšetrenia jednotlivých vzoriek od ošetrujúcich veterinárnych lekárov sú nahlasované spravidla ihneď po vyšetrení telefonicky s prípadnou konzultáciou a následne je vystavený písomný nález. Výsledky vyšetrenívzoriek získaných pri intervencii v chovoch, ktoré sú súčasťou metabolického testu sú spracované ako odborná správa formou výstupného protokolu. Protokol (chorobopis) sa prejednáva s chovsteľom a veterinárnym lekárom počas interpretačného rokovania. Pri interpretačnom rokovaní sa podrobne vysvetlia zistené skutočnosti a najmä ich patofyziologické súvislosti so stanovením prognózy. Súčasťou interpretačného rokovania je i návrh opatrení na odstránenie nedostatkov a detailný návrh profylaktickýcha metafylaktických postupov na elimináciu nepriaznivého vývoja. Spravidla sú vykonané výpočty kŕmnych dávok pre jednotlivé kategórie zvierat pomocou programového vybavenia vyvinutého pracovníkmi oddelenia. V spolupráci s chovateľom sú vypracovávané bilancie krmív, krmné plány, zmeny osevných postupov, technologické postupy pri prevádzke krmných liniek, sú konzultované a zostavované receptúry krmných zmesí a koncentrátov. Sú konzultované podmienky správnej technologickej a hygienickej prípravy konzervovaných objemových krmív ako aj formy správnej manipulácie s hotovými produktami počas procesu vyberania z uskladňovacích priestorov a skrmovania.

Kontakty

Vedúci oddelenia

Vedúci oddelenia: MVDr. Marián Lorko
Tel.: + 421 2 38108 224, + 421 2 38108 213
Fax: + 421 2 65422 184
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Laboratórium parazitológie a mykológie

Mgr. Daniela Valentová - odborný pracovník
Viola Chrenková – odborný laborant
Tel.:+421 2 38108 222
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Laboratórium klinickej biochémie, hematológie a výživy zvierat

MVDr. Daniela Kvietková - veterinárny lekár
Anna Csibová – odborný laborant
Tel.:+421 2 38108 225
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie sérológie, virológie a molekulárnej biológie

Laboratórium virológie

Laboratórium virológie zabezpečuje nasledovné vyšetrenia v kategórii hovädzí dobytok:

Virologia

IBR

 • sérologické vyšetrenie VNT
 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, izolácia vírusu kultivačne, ELISA

BVD

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, izolácia vírusu kultivačne, ELISA

PI-3

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, izolácia vírusu kultivačne, ELISA

BRSV

Virológia

 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, dôkaz vírusu kultivačne, ELISA
 • sérologické vyšetrenie ELISA

Adeno vírus

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, izolácia vírusu kultivačne

Digestívne nákazy

 • dôkaz Rota vírusu, Corona vírusu, E. coli K99, Cryptosporídií ELISA
 • rýchly imunochromatografický test na stanovenie Rotavírusu

Morbus Aujeszky

 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, izolácia vírusu kultivačne

Ovce a kozy:

Maedi - Visna

 • sérologické vyšetrenie IDT

CAE (infekčná artritis a encefalitis)

 • sérologické vyšetrenie IDT

Ošípané:

Aujeszkého choroba

 • sérologické vyšetrenie VNT
 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, izolácia vírusu kultivačne

Klasický mor ošípaných

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Mycoplasma hyopneumoniae

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • dôkaz PPLO PCR

Parvoviróza ošípaných

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • dôkaz vírusu ELISA, PCR

PRRS

Virológia

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • rozlíšenie amerického a európskeho kmeňa, stanovenie titra protilátok - ELISA
 • dôkaz vírusu PCR

Digestívne nákazy

 • rýchly imunochromatografický test na stanovenie Rotavírusu
 • rýchly imunochromatografický test na stanovenie TGE a PED (porcinná epidemická diarhea)

Cirkovírus (PCV – 2)

 • sérologické vyšetrenie IgG a IgM - ELISA
 • dôkaz vírusu PCR

Hydina

Aviárna leukóza

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Aviárna encefalomyelitída

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Infekčná bronchitída

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Infekčná burzitída

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Infekčná anémia kurčiat

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Reo vírus hydiny

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Mycoplasma gallisepticum

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • sérologické vyšetrenie RSA
 • dôkaz pôvodcu PCR

Mycoplasma meleagridis

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • sérologické vyšetrenie RSA
 • dôkaz pôvodcu PCR

Mycoplasma synoviae

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • sérologické vyšetrenie RSA
 • dôkaz pôvodcu PCR

EDS - 76 (syndróm zníženia znášky)

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Pseudomor hydiny

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Kone:

EVA (vírusová arteritída koní)

 • sérologické vyšetrenie VNT
 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, izolácia vírusu kultivačne

RPK (rinopneumonitída koní)

 • sérologické vyšetrenie VNT
 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, izolácia vírusu kultivačne

Iné

Parvoviróza psov

 • dôkaz pôvodcu metódou PCR, ELISA
 • rýchly imunochromatografický test na stanovenie porvovírusu

Psinka

 • rýchly imunochromatografický test na stanovenie vírusu psinky

Rota a Coronavirus

 • rýchly imunochromatografický test a dôkaz vírusu

Hemoragická nákaza králikov

 • dôkaz antigénu ELISA

Jarná virémia kaprov

 • izolácia vírusu kultivačne
 • dôkaz antigénu ELISA

IPN (Infekčná nekróza pankreasu losovitých rýb)

 • izolácia vírusu kultivačne
 • dôkaz antigénu ELISA

VHS (Vírusová hemoragická septikémia)

 • izolácia vírusu kultivačne
 • dôkaz antigénu ELISA

IHN (infekčná hematopoetická nekróza)

 • izolácia vírusu kultivačne
 • dôkaz antigénu ELISA

Laboratórium sérológie a imunológie

Laboratórium sérológie poskytuje nasledovné vyšetrenia:

Kategória zvierat: hovädzí dobytok

SeriológiaBrucelóza:

 • sérologické vyšetrenia PA
 • sérologické vyšetrenia RVK
 • sérologické vyšetrenia RBT
 • sérologické vyšetrenia ELISA

Chlamydióza - sérologické vyšetrenia RVK
Q - horúčka - sérologické vyšetrenie RVK
Leptospiróza - sérologické vyšetrenia MAT

Leukóza:

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • sérologické vyšetrenie IDT

Listerióza - sérologické vyšetrenie PA, RVK

Paratuberkulóza:

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • sérologické vyšetrenie RVK

Toxoplazmóza - sérologické vyšetrenie RVK

Kategória zvierat: ošípané

Brucelóza:

 • sérologické vyšetrenia PA
 • sérologické vyšetrenia RVK
 • sérologické vyšetrenia RBT
 • sérologické vyšetrenia ELISA

Leptospiróza - sérologické vyšetrenia MAT

Kategória zvierat: ovce a kozy

Brucelóza:

 • sérologické vyšetrenia RVK
 • sérologické vyšetrenia ELISA

Chlamydióza : RVK
Q - horúčka  : RVK
Inf. Epidymitis - sérologické vyšetrenie IDT, ELISA, RVK

Paratuberkulóza:

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • sérologické vyšetrenie RVK

Listerióza : PA, RVK

Kategória zvierat: psy

Leishmanióza: ELISA
Ehrlichióza: ELISA
Borrelióza : ELISA IgG a IgM
Herpes vírus : ELISA
Toxoplazmóza  : RVK
Stanovenie progesteronu v krvnom sére zvierat ( fáza reprodukčného cyklu ): ELISA
Leptospiróza : MAT
Listerióza : RVK
Alergény (17 špecif. IgE protilátok), metóda: IMUNOBLOT

Kategória zvierat: mačky

FIV ( feline immunodeficiency virus ) : ICHT (rýchly test)
FIP ( Feline infectious peritonitis ) : ICHT (rýchly test)
FeLV ( feline leukosis ) : ELISA
Leptospiróza : MAT
Toxoplazmóza : RVK
Borrelióza : RVK
Krvné skupiny mačiek(aglutinácia)

Kategória zvierat: iné

Brucelóza zajacov - sérologické vyšetrenie PA + RBT
Tularémia zajacov - sérologické vyšetrenie PA + RBT

Kategória zvierat: kone

Brucelóza:

 • sérologické vyšetrenie RVK
 • sérologické vyšetrenie ELISA

Malleus  :  RVK
Žrebčia nákaza : RVK
Infekčná anémia koní : IDT
Toxoplazmóza  :  RVK 
Borrelióza : RVK
Leptospiróza : MAT

Laboratórium molekulárnej biológie

Biológia

Testované vzorky: potraviny a krmivá rastlinného a živočíšneho pôvodu (potravinové polotovary a výrobky, kŕmne zmesi, mäsokostné múčky, rybacie múčky, atď.).

 • Stanovenie obsahu geneticky modifikovaných organizmov (GMO) metódou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR)

Vyšetrované druhy potravín:

 • Sója a sójové výrobky: napr. sójové plátky, sójový granulát, tofu, sójová textúra, vegárky, sójový nárez atď.
 • Kukurica a kukuričné výrobky: napr. kukuričná krupica, chrumky, pukancová kukurica, kukuričná múka, kukuričná strúhanka, mrazená kukurica, lahôdková kukurica atď.
 • Iné: ryža, repkové a slnečnicové semeno, jačmeň, pšenica, cukrová repa, rajčiaky, papája, melón, zemiaky, hrach, fazuľa, šošovica a výrobky z nich.
Druh vyšetrenia Komodita Metóda
kvalitatívna/kvantitatívna
Kvalitatívny dôkaz GMO metódou PCR (lektín, invertáza, 35S a NOS) Potraviny a krmivá s výnimkou olejov, lecitínov, čokolád a čoko-ládových výrobkov, kukuričného sirupu a škrobu kvalitatívna
Kvantitatívna detekcia geneticky modifikovanej Roundup Ready sóje Potraviny a krmivá s výnimkou olejov, lecitínov, čokolád a čokoládových výrobkov kvantitatívna
Kvantitatívna detekcia geneticky modifikovanej kukurice Bt176 Potraviny a krmivá s výnimkou olejov, lecitínov, čokolád a čokoládových výrobkov, kukuričného sirupu a škrobu kvantitatívna
 • Dôkaz živočíšnych druhov metódou PCR (5 živočíšnych druhov: hovädzí dobytok, ošípaná, hydina, ovca a koza). Metóda umožňuje detekciu živočíšnych druhov vo vzorkách krmív a vo vzorkách potravinárskych výrobkov.
 • Dôkaz alergénu – DNA sóje v potravinách metódou Real-Time PCR
 • Dôkaz alergénu – DNA zeleru v potravinách metódou Real-Time PCR

Biológia

Testované vzorky: biologický materiál zo zvierat (kúsky orgánov a tkanív, stery, výtery, trus)

 • Dôkaz baktérie Lawsonia intracellularis metódou PCR
 • Dôkaz Mycoplasma sp. metódou PCR
 • Dôkaz vírusu porcinného respiratórneho a reprodukčného syndrómu (PRRS) metódou RT-PCR
 • Dôkaz parvovírusu psov metódou PCR
 • Dôkaz psieho herpesvírusu metódou PCR
 • Dôkaz Brachyspira sp. metódou PCR (B. hyodysenteriae, B. pilosicoli, B. innocens/intermedia)
 • Dôkaz Taylorella equigenitalis metódou PCR
 • Dôkaz Leptospira sp. metódou PCR
 • Dôkaz toxigénna Pasteurella multocida metódou PCR
 • Dôkaz porcinného cirkovírusu typu 2 (PCV2) metódou PCR
 • Dôkaz porcinného parvovírusu (PPV) metódou PCR
 • Dôkaz vírusu IBR/IPV metódou PCR
 • Dôkaz vírusu BVD metódou PCR
 • Dôkaz Chlamydia psittaci metódou PCR
 • Určovanie pohlavia vtákov metódou PCR

Kontakty

Laboratórium virológie

MVDr. Gajdošová Alena - vedúca laboratória
Tel. +421 2 38108 230
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Laboratórium sérológie a imunológie

MVDr. Strišková Katarína, PhD. - vedúca laboratória

Laboratórium molekulárnej biológie

Tel.: +421 2 602 58 229

Odbor zdravia zvierat

Odbor epizootológie je zameraný na vyšetrovanie a diagnostikovanie príčin ochorenia a hynutia zvierat, kontrola zdravia zvierat. Odbor epizootológie vykonáva skúšky a zabezpečuje výkon diagnostickej činnosti za účelom zisťovania pôvodcov veľmi nebezpečných a nebezpečných nákaz zvierat a pôvodcov nákaz prenosných zo zvierat na ľudí.

Odbor ďalej vykonáva tieto činnosti:

 • zabezpečuje výkon diagnostických činností za účelom zisťovania a odstraňovania príčin, nedostatkov v oblasti výskytu neinfekčných ochorení
 • spoluriešenie problémov z odboru veterinárnej gynekológie, andrológie, genetiky a odchovu mláďat
 • zúčastňuje sa spolu so sekciou epizootológie ŠVPS SR na tvorbe veterinárnej prevencie pri ozdravovaní chovov od nákazlivých a parazitárnych ochorení
 • zabezpečuje predpísanú agendu, prenos informácií
 • vypracúvanie odborných správ a posudkov
 • spolupracuje s orgánmi a organizáciami pre ochranu zvierat

Oddelenia odboru opizotológie

Oddelenie patológie, parazitológie a klinickej biochémie

Oddelenie sérológie, virológie a molekulárnej biológie